Lør­dags­kveld i Mi­sjons­sa­len

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER - SÅ ER

➤ det igjen tid for lør­dags­kveld i Mi­sjons­sa­len der Mi­sjons­ra­dio­en in­vi­te­rer til tra­di­sjo­nell af­ten, den­ne gan­gen med lo­ka­le kref­ter. Vi får be­søk av Vi­dar Søy­land, Svend Erik Ud­jus, Ar­vid Vold og Geir Føreid og man­ge er det som gle­der seg nett­opp til de­res sang, mu­sikk og vit­nes­byrd. Det blir ser­ve­ring av utro­lig man­ge gode ka­ker og is, samt kaf­fe, te og saft. Det er selv­sagt gra­tis inn­gang, men du får an­led­ning til å kjø­pe årer der du kan vin­ne flot­te ge­vins­ter. Du får også an­led­ning til å skaf­fe deg lodd i ho­ved­lot­te­ri­et der det er ge­vins­ter for ca. kr. 50.000,-. Et par av ho­ved­ge­vins­te­ne er gave­kort på kr. 20.000,- fra Fag­møb­ler på Berge­moen og hyt­tewe­ek­end på Mari­vold, ver­di kr. 5000,- i for­bin­del­se med St. Hans nes­te år og mas­se and­re ge­vins­ter. Inn­tek­ten av dis­se lør­dags­kvel­de­ne går til drift av Mi­sjons­ra­dio­en, som sen­der hele døg­net på FM 91,6 og DAB+ samt in­ter­nett sam­men med Norea Pluss. Hjer­te­lig vel­kom­men fra fjern og na­er til Groo­se­vei­en 38.

KOM­MER TIL MI­SJONS­SA­LEN: Vi­dar Søy­land, Svend Erik Ud­jus, Ar­vid Vold og Geir Føreid bi­drar med sang, mu­sikk og vit­nes­byrd lør­dag kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.