Fra­rå­der å bru­ke ano­ny­me jobb­søk­na­der

Li­ne Ostad (H) fore­slo å vur­de­re ano­ny­me jobb­søk­na­der, samt tall­fes­ting av hvor man­ge men­nes­ker med hull i CV-en som skal an­set­tes i kom­mu­nen. Råd­man­nen sier klart nei til beg­ge de­ler.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - ➤ Pe­er L. An­dre­as­sen pe­er@gat.no

Bak­grun­nen for at sa­ken nå kom­mer opp, blant an­net i inn­vand­rer­rå­det, var en fore­spør­sel i kom­mune­sty­ret 18. juni. Det var Li­ne Ostad (H) som ba om at det ble lagt frem en po­li­tisk sak om det­te. Hun øns­ket en vur­de­ring av føl­gen­de til­tak:

– Grim­stad kom­mu­ne skal ha som mål at 5 pro­sent av ny­an­set­tel­ser skal va­ere men­nes­ker med hull i CV-en el­ler ned­satt ar­beids­evne.

– Grim­stad kom­mu­ne iverk­set­ter for­søk med ano­ny­me jobb­søk­na­der i fyl­kes­kom­mu­na­le an­set­tel­ser, med mål om mer mang­fol­dig sys­sel­set­ting.

Sier nei

Råd­man­nen har drøf­tet sa­ken og kon­klu­de­rer med å si nei til beg­ge for­sla­ge­ne.

«Råd­man­nen øns­ker ikke å tall­fes­te hvor stor an­del an­sat­te med hull i CV-en Grim­stad kom­mu­ne skal ha. Uten å re­gist­re­re opp­lys­nin­ger om an­sat­te som går ut over det som det er tjenst­lig be­hov for kan vi ikke kon­trol­le­re om mål­set­tin­gen er nådd. Råd­man­nen øns­ker ikke å ta i bruk ano­ny­me an­set­tel­ses­pro­ses­ser da det er økt ri­si­ko for at kom­mu­nen ikke får kon­trol­lert opp­lys­nin­ger vi er for­plik­tet til å kon­trol­le­re. Råd­man­nen øns­ker hel­ler å sat­se vi­de­re på det gode fore­byg­gen­de ar­bei­det kom­mu­nen dri­ver, samt sam­ar­bei­det med att­fø­rings­virk­som­he­ter rundt oss», he­ter det i inn­stil­lin­gen til po­li­ti­ker­ne.

For­slag til ved­tak blir da at Grim­stad for­set­ter å ut­vik­le ar­bei­det med in­klu­de­ren­de ar­beids­liv med ak­tivt fore­byg­gen­de ar­beid, hold­nings­ar­beid og tett sam­ar­beid med att­fø­rings­be­drif­ter i dis­trik­tet.

Hull i CV-en

Hull i CV-en på grunn av helse­re­la­ter­te ut­ford­rin­ger be­tyr at helse­ut­ford­rin­ger har gjort at man har va­ert nødt til å slut­te i den job­ben man har hatt. Det må ikke nød­ven­dig­vis va­ere opp­hold mel­lom to job­ber, men kan bety at man må av­slut­te en type kar­rie­re for å be­gyn­ne en ny som kan mest­res med den helse­si­tua­sjo­nen man har fått. «For folk som må byt­te ar­beid på grunn av helse­re­la­ter­te ut­ford­rin­ger så er det mye Grim­stad al­le­re­de gjør for å in­klu­de­re folk i ar­beids­li­vet. Sa­er­lig gjel­der det­te våre egne an­sat­te, spe­si­elt i et fore­byg­gen­de per­spek­tiv der man ri­si­ke­rer å fal­le ut av ar­beids­li­vet på grunn av helsen», på­pe­ker råd­man­nen.

Po­liti­at­test

«Ano­ny­me an­set­tel­ses­pro­ses­ser kan med­føre at man ikke får kon­trol­lert godt nok den do­ku­men­ta­sjo­nen vi er for­plik­tet til å kon­trol­le­re. Det­te gjel­der do­ku­men­ta­sjon som skal leg­ges til grunn ved vur­de­ring av om ved­kom­men­de sø­ker er kva­li­fi­sert, og do­ku­men­ta­sjon som skal leg­ges til grunn for fast­set­tel­se av kor­rekt lønn», iføl­ge råd­man­nen.

I sta­dig fle­re av de kom­mu­na­le stil­lin­ge­ne er det blitt krav til god­kjent po­liti­at­test. Det vil si at der­som man ikke kan frem­vise god­kjent po­liti­at­test ved vur­de­ring av an­set­tel­se i en slik stil­ling, er man ikke kva­li­fi­sert for stil­lin­gen. Det er krav til god­kjent po­liti­at­test i alle stil­lin­ger som job­ber med barn og alle stil­lin­ger som job­ber med kom­mu­na­le helse- og om­sorgs­tje­nes­ter. Helse og om­sorgs­tje­nes­ter og tje­nes­ter til barn om­fat­ter de fles­te av kom­mu­nens an­sat­te. Av de 1679 per­sone­ne Grim­stad kom­mu­ne had­de inn­gått en ar­beids­kon­trakt med pr. 24.09.2017, er det til sam­men 1473 som ar­bei­der med barn el­ler helse- og om­sorgs­tje­nes­ter.

«Noe som igjen be­tyr at det er krav til god­kjent po­liti­at­test for 88 pro­sent av våre med­ar­bei­de­re. For Grim­stad kom­mu­ne er det der­for vans­ke­lig å gi folk en ny sjan­se etter at de har be­gått git­te kri­mi­nel­le hand­lin­ger», skri­ver råd­man­nen.

AR­KIV

KLAR: Råd­man­nen fra­rå­der å ta i bruk ano­ny­me an­set­tel­ses­pro­ses­ser. Det sam­me gjel­der å set­te et mål på hvor man­ge med hull i CV-en som skal an­set­tes i kom­mu­nen. Her er råd­mann Tone Ma­rie Ny­bø Sol­heim på ta­ler­sto­len.

TOK OPP: Li­ne Ostad (H) tok opp spørs­må­let i kom­mune­sty­ret 18. juni.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.