Iren vil gå bak den fine fa­sa­den på Sør­lan­det

Fra 26. ok­to­ber plas­se­rer Iren Mat­heus­sen seg «Bak hvitt sta­kitt og en blonde­gar­din» på Mid­natt­sol kafé. Den­ne gan­gen frem­fø­rer hun san­ger om li­vets man­ge si­der.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - Gro Aus­tenå Berg gro@gat.no

Iren Mat­heus­sens sprell er kjent for man­ge i Grim­stad, og rett som det er, duk­ker det opp noe fra den bli­de dama med det smit­ten­de smi­let. Nå har hun fun­net på noe igjen, men den­ne gan­gen blir det mer al­vor.

– Det er en kon­sert der jeg øns­ker å gå bak den fine fa­sa­den som vi er så opp­tatt av her på Sør­lan­det, sier hun, og leg­ger til at hun tar for seg mer av hvor­dan folk egent­lig har det.

– Det hand­ler om li­vet, og hvor­dan det kan va­ere, fort­set­ter hun.

Før jule­stres­set

Det hele star­tet etter en fore­spør­sel fra Mid­natt­sol kafé i som­mer.

– Vi tenk­te først en jule­kon­sert igjen, men det er så mye som skjer i Grim­stad, og der­for lan­det vi på at ok­to­ber i grun­nen er en fin må­ned, sier Mat­heus­sen.

Der­med er det du­ket for kon­sert fra fre­dag 26. til søn­dag 28. ok­to­ber.

– Det er ikke alt en har lyst til å snak­ke med gud og hver mann om. Vi vet det er man­ge som har ut­ford­rin­ger i li­vet, sier Mat­heus­sen, og rø­per at hun skal bru­ke seg selv un­der­veis og at hun har valgt te­ma­er folk kan kjen­ne seg igjen i.

– Jeg har nok av his­to­ri­er i li­vet, sier hun og smi­ler.

Også ver­balt

Mat­heus­sen rø­per vi­de­re at det kan bli gjen­syn med noen kjen­te gjes­ter, og hun har også skre­vet nye teks­ter til kon­ser­ten. Det vil va­ere mye ver­balt mel­lom san­ge­ne, og blant an­net dia­log mel­lom hen­ne og pia­nis­ten, en av to mu­si­ke­re som er med.

– Vi har valgt lå­ter som hand­ler om li­vet, både nors­ke, svens­ke og en­gels­ke.

Iføl­ge Mat­heus­sen har hun kom­met over fle­re skat­ter av blant and­re Jahn Tei­gen og Tryg­ve Hoff.

– Det blir vel­dig va­riert og ikke et show, sier hun, og be­skri­ver det som en in­tim­kon­sert.

Det er be­gren­set med plas­ser på Mid­natt­sol, og der­for sel­ges det kun 100 bil­let­ter til hver dag. Mat­heus­sen opp­ly­ser at bil­lett­sal­get har star­tet, og at for­hånds­sal­get fore­går på Mid­natt­sol el­ler ved å kon­tak­te dem der.

– Jeg gle­der meg vel­dig. Det blir litt an­ner­le­des enn det jeg har gjort før, men jeg lo­ver at det skal svin­ge, og at folk skal kose seg, sier hun, og leg­ger til at det også blir noe til etter­tan­ke. ➤

OKTOBERKONSERTER: Iren Mat­heus­sen er kjent for sine ab­le­gøy­er. Den­ne gan­gen sat­ser hun på en kon­sert til etter­tan­ke om de tin­ge­ne i li­vet en kan­skje ikke snak­ker så mye om.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.