Smerte­full vente­tid på re

Ceci­lie Hå­land (37) fra Grim­stad har levd fire år med ster­ke smer­ter uten å få stilt kor­rekt dia­gno­se. Der­med får små­barns­mo­ren hel­ler ikke rik­ti­ge medi­si­ner el­ler be­hand­ling.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER -

– For fire år si­den fikk jeg pro­ble­mer med krop­pen. Jeg job­bet som kokk den gan­gen. Det be­gyn­te med smer­ter i hen­de­ne og føt­te­ne. En­kel­te da­ger klar­te jeg ikke å stå el­ler hol­de kni­ven og skja­ere grønn­sa­ke­ne når jeg job­bet. Det end­te med syk­mel­ding. Det øns­ket jeg ikke. Jeg vil­le bli frisk. Jeg vil­le job­be og leve et ak­tivt liv sam­men med min fa­mi­lie, sier to­barns­mo­ren.

Le­gen sa hun var frisk

– Le­gen sa len­ge at det ikke feil­te meg noe. Jeg gikk til le­gen en rek­ke gan­ger uten å bli tatt på al­vor el­ler sendt vi­de­re til rev­ma­to­log. Jeg for­tal­te at min mor har ledd­gikt, og at det er ar­ve­lig, og at jeg had­de alle sym­pto­me­ne på ledd­gikt. Det var en på fy­si­kals­ke i Kris­tian­sand som sa jeg had­de fib­ro­my­al­gi-lig­nen­de sym­pto­mer. Og da fast­slo fast­le­gen fib­ro­my­al­gi uten vi­de­re un­der­sø­kel­ser hos spe­sia­list. Jeg har på eget ini­tia­tiv va­ert hos fle­re spe­sia­lis­ter etter det­te, men de har hel­ler ikke klart å stad­fes­te rik­tig dia­gno­se. Nå, fire år se­ne­re, har jeg frem­de­les ikke fått klar­het i hva som fei­ler meg. Jeg vet det kan ta tid og man må gjø­re kor­rek­te un­der­sø­kel­ser for å få stad­fes­tet en rev­ma­tisk dia­gno­se. Men det er vondt og de­pri­me­ren­de å gå åre­vis til le­gen med ster­ke smer­ter og så få be­skjed om at man er frisk. Det er helt klart noe som fei­ler meg, som le­ge­ne ikke ser, for­kla­rer Ceci­lie Hå­land.

Ikke ale­ne

To un­der­sø­kel­ser som er gjort av Kan­tar TNS som­mer­en 2017 og 2018 be­kref­ter Ceci­lies opp­le­vel­ser. I un­der­sø­kel­sen fra 2017 sva­rer hver tred­je pa­si­ent med rev­ma­tis­ke pla­ger at de har måt­tet møte fast­le­gen minst 6 gan­ger før de blir sendt til spe­sia­list og der­nest får en mu­lig­het til å få fast­slått en dia­gno­se. I un­der­sø­kel­sen fra i år er fle­re enn 1.000 per­soner over 18 år spurt og opp­sikts­vek­ken­de få av dem sva­rer at de fø­ler seg sik­re på at de når de først har fått en dia­gno­se får den bes­te be­hand­lin­gen ved kro­nisk syk­dom. Det er bare seks pro­sent som er helt sik­re på at de blir til­budt det bes­te be­hand­lings­til­bu­det, mens 43 pro­sent – alt­så un­der halv­par­ten – er gans­ke sik­re. Hver fjer­de av dem som ble spurt el­ler 25 pro­sent er usik­re på om man blir til­budt de bes­te medi­si­ne­ne ved kro­nisk syk­dom

Tok tak selv

Ceci­lie be­stem­te seg for å gjø­re noe selv for å få en bed­re hver­dag.

– Jeg gikk til en fy­sio­te­ra­peut som la­er­te meg at tre­ning er bra for en vond kropp. Med en ster­ke­re kropp så er selv de ver­ste vond­te­ne let­te­re å tak­le. Nå har jeg trent hard styrke­tre­ning i to år, og jeg har det mye bed­re. Jeg er til og med til­ba­ke i jobb, sier 37-årin­gen.

Etter å ha del­tatt på tre­nings­pro­sjek­tet «Kom i form med NRF» og trent med fy­sio­te­ra­peut, har hun nå fått mye bed­re helse. Men hun har frem­de­les vondt og le­ver med smer­ter. Hun opp­ford­rer alle til å mel­de seg inn i NRF.

Fron­ter kamp­sak

På opp­drag fra NRF og Ab­bVie har Kan­tar TNS ut­ført en lands­om­fat­ten­de un­der­sø­kel­se i 2017 og i 2018. En tredje­del av pa­si­en­te­ne med rev­ma­tis­ke pla­ger opp­le­ver at de må til fast­le­gen minst 6 gan­ger før de blir sendt til spe­sia­list.

61 pro­sent ven­ter mer enn et år på en dia­gno­se. Og da er det ikke nød­ven­dig­vis rik­tig dia­gno­se. Man­ge går i fle­re år før de får rett dia­gno­se.

Un­der Aren­dal­s­uka i au­gust 2018 stil­te Ceci­lie opp på et po­li­tisk ar­ran­ge­ment i regi av Norsk Rev­ma­ti­ker­for­bund (NRF) og Ab­bVie hvor hun for­tal­te sin

FOTO: PRIVAT

AK­TIV: Ceci­lie Hå­land prø­ver å hol­de seg ak­tiv til tross for syk­dom­men.

KJEMPER: Ceci­lie Hå­land har en­ga­sjert seg sterkt i Norsk Rev­ma­ti­ker­for­bund. Selv sli­ter hun med ster­ke smer­ter. – Uten di

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.