Hyl­ler Hes­nes med kon­sert

Hes­nes Brot­hers med Kir­sti Hau­gen og Rag­nar Kort­ner in­vi­te­rer til en hel­af­ten der de hed­rer Hes­nes – lan­det sør for Ons­berg­klei­va.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - Camilla Hovstø camilla@gat.no

Rag­nar Kort­ner er la­erer på Drott­ning­borg og fikk en idé mens han satt som ek­sa­mens­vakt.

– Da skal man jo helst ikke gjø­re noe som helst, så det gjel­der å ha et rikt ind­re liv i de ti­me­ne. Jeg be­gyn­te å ten­ke på en sang som etter hvert ble kalt Her­rens jord. Jeg for meg Tellef Hodne­brog syn­ge den. San­gen hand­ler om land­bru­ket og har om re­la­sjo­nen mel­lom him­mel og jord, sier Rag­nar Kort­ner.

In­vi­te­rer til hel­af­ten

Ide­en ble etter hvert til et mu­si­kalsk Hes­nes-pro­sjekt, og lør­dag 27. ok­to­ber in­vi­te­rer Hes­nes Brot­hers med Kir­sti P. Hau­gen og Rag­nar Kort­ner til mu­si­kalsk hel­af­ten på Drott­ning­borg, med nye san­ger om, til og fra Hes­nes. En av san­ge­ne he­ter Ons­berg­klei­va blues. Ons­berg­klei­va er den brat­te bak­ken man kom­mer til når man kjø­rer inn­over på Hes­nes-halv­øya.

Tror man­ge kjen­ner seg igjen

– Det er helt kri­se der om vin­te­ren, så san­gen hand­ler om å sit­te fast der. Jeg tror man­ge kan kjen­ne seg igjen, sier Kort­ner.

Det blir san­ger om Mari­vold, om Hes­nes­øy, fisker Tom Abra­ham­sen og Hes­nes mer­ke. Ter­je Vi­gen duk­ker også opp i teks­te­ne.

– Vi skri­ver om nå­ti­den, men trek­ker pa­ral­lel­ler til his­to­ri­en. Med kon­ser­ten øns­ker vi å male et bil­de av li­vet på Hes­nes før og nå, sier Kir­sti P. Hau­gen.

Pe­er Rø­dal Hau­gen, som syn­ger i Hes­nes brot­hers, voks­te opp på Hes­nes.

Han har skre­vet san­gen «Arv» som hand­ler om det man gir vi­de­re til sine barn og barne­barn.

I til­legg har han skre­vet san­gen «Da­len» om den størs­te hopp­bak­ken på Hes­nes.

– Her er det litt nos­tal­gi, sier Hau­gen. Kort­ner er blitt ut­ford­ret til å va­ere so­list på «Dia­man­ten» om sol­opp­gan­gen på Drott­ning­borg.

– Jeg har ald­ri va­ert so­list før, så det blir vel­dig spen­nen­de, sier mu­si­ke­ren.

I til­legg har de ut­ford­ret den tid­li­ge­re Hes­nes-be­bo­eren Gun­nar Brei­vik til å skri­ve noen teks­ter om sin opp­vekst der.

Gun­nar Brei­vik er en pro­fes­sor i sam­funns­vi­ten­ska­pe­li­ge fag ved Nor­ges idretts­høg­sko­le. Han voks­te opp på Drott­ning­borg.

I pau­sen blir det ser­vert ka­nel­bol­ler fra Hes­nes gart­ne­ri.

Nå i for­kant av kon­ser­ten blir det in­tens øving for at alt skal sit­te. De gle­der seg vel­dig til sis­te lør­da­gen i ok­to­ber og hå­per man­ge hol­der av da­to­en.

Glad for sam­ar­bei­det

Rag­nar Kort­ner sy­nes det er så flott at Hes­nes brot­hers skal syn­ge san­ge­ne han har skre­vet.

– Tenk å skri­ve noen lå­ter og høre så flot­te stem­mer syn­ge dem, sier han.

FOTO: HESBROS

IN­VI­TE­RER: f.v.: Pål An­ders Top­land, Vi­dar Øv­land, Rag­nar Kort­ner, Hel­ge Spil­ling, Tellef Hodne­brog, Pe­er Rø­dal Hau­gen, Kir­sti P. Hau­gen og Gun­nar Spikke­land. Trak­to­ren er sjai­na opp av Jør­gen Hodne­brog.

GLE­DER SEG: Rag­nar Kort­ner, Pe­er Rø­dal Hau­gen og Kir­sti Pe­der­sen Hau­gen gle­der seg til hel­af­te­nen på Drott­ning­borg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.