–Kom og tren med Sand­stø

Det er uke 41, og «Grim­stad for alle» er godt i gang. På Le­ver­myr til­byr Jerv tre­ning med to av Nor­ges bes­te fot­ball­tre­ne­re, og du er in­vi­tert.

Grimstad Adressetidende - - NYTT OG NAERT - An­na Torp Kvas­jord an­na@gat.no

– Vi i Jerv åp­ner opp klubb­hu­set vårt og øns­ker å va­ere in­klu­de­ren­de. Vi vil va­ere med på «Grim­stad for alle», og da er det na­tur­lig at vi gjør det vi er al­ler best på, nem­lig fotball, sier Ru­ne Nøst­vik, som er mar­keds­sjef i Jerv.

For alle

Han hå­per det er man­ge som blir med på det som skjer på Le­ver­myr tors­dag for­mid­dag.

– Mel­lom klok­ken ti og klok­ken el­le­ve vil Ar­ne Sand­stø og Jahn Ro­bert «Mi­ni» Holm­gren kjø­re en tre­nings­økt, der alle kan va­ere med. Det er med and­re ord bare å få på seg tre­nings­tøy og bli med. Her vil man få gode tre­nings­tips, og man får nok også an­led­ning til å snak­ke med dem om det man me­ner Jerv gjør bra el­ler dår­lig, sier Nøst­vik.

Van­lig økt

Selv om Ar­ne Sand­stø har spøkt med at det blir en knall­hard in­ter­valløkt han skal kjø­re, ser Ru­ne Nøst­vik for seg at det blir litt mer for alle.

– Det blir nok en helt van­lig fot­balløkt, en økt som skal pas­se for alle, med to av lan­dets bes­te fot­ball­tre­ne­re. Det er kult å si at man har blitt trent av Ar­ne Sand­stø, sier Nøst­vik.

Tips fra be­man­nings­by­rå­et

Men det er ikke bare tre­ning man kan få opp­le­ve på Le­ver­myr tors­dag. I sam­ar­beid med Be­man­nings­by­rå­et in­vi­te­rer Jerv også folk til å kom­me inn­om klubb­hu­set for å få gode tips i hvor­dan man skal skri­ve gode jobb­søk­na­der.

– Be­man­nings­by­rå­et inn­tar klubb­hu­set, og her er folk vel­kom­ne til å bli kur­set, guidet og coachet i det å lage en god jobb­søk­nad, lage CV og få tips om hvor­dan man opp­trer un­der et jobb­in­ter­vju. Det vil va­ere tre an­sat­te der, som hol­der kurs gjen­nom hele da­gen, fra ti til to, sier Nøst­vik.

Han leg­ger til at det er mu­lig å få en til en-sam­ta­ler, om det er noen som øns­ker det.

– Vi åp­ner opp kon­to­re­ne, slik at det skal va­ere mu­lig å få en privat lek­sjon med en av dis­se hode­je­ger­ne.

ARKIVFOTO

TRE­NING: Tors­dag kan du bli med på tre­ning sam­men med Ar­ne Sand­stø, og Jahn Ro­bert Holm­gren. Ru­ne Nøst­vik vil kan­skje ha mer å bi­dra med på den and­re bi­ten som skjer på Le­ver­myr tors­dag, når Be­man­nings­by­rå­et skal gi gode tips om jobb­søk­na­der, CV-skri­ving med mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.