Mål­fest i lo­kal­opp­gjø­ret

For and­re kamp på rad rant bak­lengs­må­le­ne inn for Ex­press.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - 4. DI­VI­SJON Mar­tin Hau­gen mar­tin.hau­gen@gat.no

Det var borte­la­get Ex­press som tok le­del­sen, da Ed­vard Ni­ko­lai Gun­der­sen sco­ret etter ni mi­nut­ter. Hjemme­la­get Jerv 2 svar­te umid­del­bart, for Aram Kha­li­li ut­lig­net mi­nut­tet etter.

Per Und­heim la på til 2-1, før Kha­li­li sat­te inn sitt and­re rett før pau­se. Etter hvi­len fort­sat­te de gule og blå kjø­ret mot Ex­press-må­let, og Pe­ter Rein­hard­sen og Luke Fer­rei­ra no­ter­te seg for nett­kjen­ning før Ex­press slo til­ba­ke.

Tid­li­ge­re Jerv-spiss To­bias Ols­vik re­du­ser­te, og det sam­me gjor­de Mads And­ås. Noe come­back ble det imid­ler­tid ikke, for til slutt sco­ret Fer­rei­ra igjen før Sver­re Olai Knar­dal fast­sat­te slutt­re­sul­ta­tet til 7–3.

Man­ge sjan­ser

Ex­press-tre­ner Roy Lud­vig­sen er for­nøyd med fe­vik­la­gets inn­sats og of­fen­si­ve spill.

– Det var en kamp med utro­lig man­ge mål­sjan­ser og mål. Re­sul­ta­tet står der, men det vis­te vel ikke et rik­tig bil­de av selve kam­pen. Vi had­de sjan­ser til å sco­re i alle fall dob­belt så man­ge mål. På 5–2 var vi to gan­ger ale­ne med keeper, og had­de også en sjan­se til, men så gikk de opp og sco­ret 6–2 i ste­det, sier han.

– Vi må stik­ke fin­ge­ren i jor­da

I de to sis­te kam­pen har de la­get slup­pet inn hele 12 mål.

– Hva kom­mer det av at dere har slup­pet inn så­pass mye?

– Mot Lyng­dal slapp vi inn tre på død­ball, mot Jerv slapp vi inn fire. Tre cor­ne­re og et fri­spark. Det er per dags dato over­ho­det ikke godt nok. Mot Lyng­dal var inn­sat­sen la­ber. Mot Jerv sy­nes jeg ab­so­lutt vi job­bet hardt og spil­te bra an­greps­fot­ball, men dess­ver­re er vi per nå for dår­li­ge på død­ball imot, opp­sum­me­rer Lud­vig­sen.

Nes­te kamp for Ex­press er mot se­rie­le­der MK.

– Vi må stik­ke fin­ge­ren i jor­da. Vi er det la­get som sco­rer flest mål. Had­de vi hatt nor­ma­le til­stan­der på inn­slup­ne mål, bur­de vi ha lig­get på topp, men vi blir der vi er, og det er fem­te­plass. Mot MK, som også er fy­sis­ke og ro­bus­te og gode på død­ball, så får vi bru­ke ons­dag og tors­dag på å bli bed­re på de­fen­siv død­ball, sier Lud­vig­sen.

FOTO: CAMILLA HOVSTØ

JUBLET: Jerv-gut­te­ne kun­ne jub­le, mens To­bias Ols­vik og Ex­press måt­te dra tom­hend­te fra Le­ver­myr kunst­gress.

DUELLER: Det ble man­ge tøf­fe dueller på Le­ver­myr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.