Jerv kan bli de­gra­dert

Jerv be­fin­ner seg frem­de­les i NFFs røde sone, og kan mis­te li­sen­sen og bli de­gra­dert.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - An­na Torp Kvas­jord an­na@gat.no

Ons­dag la NFF fram sin rap­port «Klubb­li­sens førs­te halv­år 2018», og der går det fram at Jerv har brutt NFFs hand­lings­plan for øko­no­misk opp­føl­ging. Jerv er med and­re ord plas­sert i så­kalt rød sone, for­di de har et for høyt kost­nads­nivå.

Skal Jerv kom­me seg ut av rød sone må de vise til po­si­tiv egen­ka­pi­tal in­nen ut­gan­gen av ok­to­ber, hvis ikke blir de de­gra­dert.

Tøft

Dag­lig le­der i Jerv, Chris­top­her MacCon­nacher sier til Adres­sa at de har kon­troll på si­tua­sjo­nen.

– Den egen­ka­pi­ta­len vi må ha på plass er på plass. Vi job­ber hele ti­den med inn­tek­ter i klub­ben, og det er et lang­sik­tig løp å kom­me seg ut av rød sone. Det er tøft å dri­ve en OBOS­ligaklubb, der kra­ve­ne for å pres­te­re både på og uten­for ba­nen er sto­re. Men vi prø­ver så godt vi kan å etter­leve de kra­ve­ne som er, sier han.

Høy­se­song

Jerv har også fått en irette­set­tel­se for ikke å ha nådd må­let i hand­lings­pla­nen de­res for fi­nan­si­elt opp­føl­gings­sys­tem. Skjer det igjen kan de få po­eng­trekk.

– I førs­te om­gang kan man sam­men­lig­ne det­te med å få gult kort på ba­nen. Blir det ikke bed­ring vil man få en langt stren­ge­re re­ak­sjon, sier MacCon­nacher.

Jervs dag­li­ge le­der sier at de job­ber kon­ti­nu­er­lig med å bed­re øko­no­mi­en til klub­ben.

– Vi job­ber med inn­tek­ter kon­tra ut­gif­ter hele ti­den, for det er jo det det­te hand­ler om. Det er høy­se­song for mar­keds­sje­fen vår Ru­ne Nøst­vik nå, så det som skjer der vil jo leg­ge en del fø­rin­ger på hva som skjer på kost­nads­si­den vår, sier MacCon­nacher. Han sier de har tro på at øko­no­mi­en skal be­tre seg i ti­den frem­over.

– Vi er po­si­ti­ve, og hå­per og tror at alt ord­ner seg. Det job­ber vi i alle fall dag­lig for, sier han.

NEDTUR: Det er ikke bare på ba­nen at det ikke har gått helt etter pla­nen for Jerv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.