Ven­ter stor­inn­rykk til fel­les­guds­tje­nes­te

Ifjor del­tok 700 per­soner fra alle by­ens me­nig­he­ter på fel­les­guds­tje­nes­ten i Nor­mi­sjons­hal­len. Søn­dag er det klart for ny sam­ling.

Grimstad Adressetidende - - NYTT OG NAERT - Red@gat.no

Årets ta­ler er Tom Hög­lind som i fle­re ti­år har ar­bei­det i bi­bel­sel­ska­pet i Sy­ria, Li­ba­non og Irak. I til­legg blir det be­søk fra Nor­we­gi­an Sett­lers Church fra Sør-Afri­ka.

– Lør­dag 13. ok­to­ber blir det se­mi­nar på BiG med Tom Hög­lind. Han er født i Sve­ri­ge, men har si­den 1969 bodd og ar­bei­det i Midt­østen. Gjen­nom per­son­li­ge min­ner og sitt hjerte­var­me vit­nes­byrd gir han et unikt glimt inn i li­vet til de krist­ne i land der det i dag er vans­ke­lig å va­ere kris­ten. Hvor­dan kan vi støt­te de krist­ne i Midt­østen og hva kan vi la­ere av dem? spør rek­tor Kjell Vestel Ha­ga, rek­tor på bibelskolen i Grim­stad, i en presse­mel­ding.

Det er sju­en­de år på rad at bi­bel­sel­ska­pet og BiG sam­ar­bei­der om en egen bi­bel­dag på Bibelskolen. Hilde­gunn Gar­nes Reig­stad, le­der et eget lov­sangs­kor i guds­tje­nes­ten. Hun har med seg et pro­fe­sjo­nelt band og stu­den­ter fra BiG. Bi­bel­sko­lens an­sat­te og stu­den­ter vil del­ta i guds­tje­nes­ten sam­men med le­de­re fra de uli­ke me­nig­he­te­ne i byen. Tom Hög­lind er ta­ler.

I guds­tje­nes­ten vil også pas­tor Tre­vor Down­ham fra Nor­we­gi­an Sett­lers Church i Sør Afri­ka, del­ta. Sko­len har et bredt sam­ar­beid med me­nig­he­ten som ble grunn­lagt av nors­ke ut­vand­re­re i 1882.

FOTO: DAG KJAER SMEMO

KOM­MER: Årets ta­ler er Tom Hög­lind som i fle­re ti­år har ar­bei­det i bi­bel­sel­ska­pet i Sy­ria, Li­ba­non og Irak.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.