– Like ak­tu­ell i vår tid

In­ger-He­len Kil­sti fra Grim­stad be­søkt fle­re vi­dere­gå­en­de sko­ler med fore­stil­lin­gen «Liv el­ler død – Ter­je Vi­gen». 21. ok­to­ber skal hun frem­føre fore­stil­lin­gen i Aren­dal kul­tur­hus.

Grimstad Adressetidende - - KULTUR - Ma­rie Ro­sen­borg Wa­dahl ga­vi­kar2@gat.no

Kil­sti job­ber i Grim­stad kom­mu­ne som kul­tur­råd­gi­ver og er kjent for sitt ster­ke en­ga­sje­ment for Gra­tis kul­tur­lør­dag. Men hun har også skue­spil­ler­bak­grunn. Og nå står hun på sce­nen med Ter­je Vi­gen, dik­tet som

Hen­rik Ib­sen skrev dik­tet for om­trent 150 år si­den. Den dra­ma­tis­ke og rys­ten­de his­to­ri­en om Ter­je som skul­le ro fra Fjaere til Dan­mark for å hen­te korn, har be­ve­get man­ge si­den.

Like ak­tu­elt

In­ger-He­len Kil­sti for­tel­ler at Ib­sen har skre­vet et dikt om hvil­ke umu­li­ge valg folk må ta når in­ter­na­sjo­na­le kon­flik­ter gjør at en ikke len­ger er her­re over sitt eget liv. Det skjed­de for 200 år si­den, og det skjer også nå i 2018.

– Man hø­rer sta­dig at men­nes­ker leg­ger ut på fare­ful­le rei­ser for å ber­ge seg og sine. Er det dis­se men­nes­ke­ne som er vår tids Ter­je Vi­gen? Fore­stil­lin­gen fo­ku­se­rer på lit­te­ra­tur og dikt som en vik­tig stem­me i da­gens sam­funns­de­batt. Dik­tet frem­fø­res i sin hel­het, og ak­tua­li­se­rer Ib­sens dikt­ning ved å plas­se­re dik­tet i en kon­tekst som de fles­te kjen­ner igjen fra da­gens ny­hets­bil­de, for­tel­ler Kil­sti.

Førs­te gang

Det er for førs­te gang Kil­sti skal ha fore­stil­ling i Aren­dal, og hun sier at hun gle­der seg.

– Jeg gle­der meg vel­dig til den sto­re da­gen. Det er førs­te gan­gen jeg opp­trer i Aren­dal Kul­tur­hus, og jeg er vel­dig glad for å få mu­lig­he­ten til det. Jeg har tid­li­ge­re hatt fore­stil­lin­gen ved Sjø­farts­mu­se­et i Grim­stad, men jeg kan godt ten­ke meg å frem­føre den for et enda stør­re pub­li­kum her i byen. Må­let mitt er at teks­ten skal nå ut til så man­ge som mu­lig, sier skue­spil­le­ren.

Lang er­fa­ring

In­ger He­len Kil­sti har skue­spil­ler­ut­dan­nel­se fra Dan­mark, USA, Sveits og Ita­lia. Hen­nes spe­sia­li­se­ring er klov­ning og hun spil­te i fle­re år med klovne­grup­pen KiSaCo rund i Euro­pa og USA. Kil­sti kom­mer opp­rin­ne­lig fra Åle­sund. Hun bor i Grim­stad og job­ber med uli­ke kul­tur­pro­sjek­ter, i til­legg har hun ut­vik­let tea­ter­fore­stil­lin­ger ved Vest-Ag­der Mu­se­et, både på Kongs­gård og Gim­le gård. Hun har hatt fle­re pro­duk­sjo­ner i Den kul­tu­rel­le skole­sek­ken i Aust- og Vest-Ag­der.

FOTO: MA­RIT MOSS BERG

FORE­STIL­LING: In­ger-He­len Kil­sti gle­der seg til fore­stil­lin­gen «Liv el­ler død-Ter­je Vi­gen.» – Må­let mitt er at teks­ten skal nå ut til så man­ge som mu­lig, sier hun.

KUL­TUR: In­ger-He­len Kil­sti job­ber med kul­tur i Grim­stad kom­mu­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.