Byr på ekso­tis­ke sma­ker

Lør­dag 13. ok­to­ber ar­ran­ge­res årets størs­te og mest in­ter­na­sjo­na­le fa­mi­lie­ar­ran­ge­ment i Grim­stad for sjet­te år på rad.

Grimstad Adressetidende - - NYTT OG NAERT - Red@gat.no

Kul­tur­sko­len i Mar­k­vei­en 7 trans­for­me­res to­talt for den­ne fa­mi­lie­fes­ti­va­len hvor mu­sikkog kul­tur­ut­trykk fra uli­ke de­ler av ver­den mø­tes. Her blir det ly­der, luk­ter og sma­ker for alle og en­hver.

– Dø­re­ne åp­ner på for­mid­da­gen, og bar­na kan se en rek­ke uli­ke fore­stil­lin­ger og va­ere med på verk­ste­der rundt om på hu­set. Det blir blant an­net gjen­syn med po­pu­la­ere Her­bie og hans stre­et­dan­ce fra Ugan­da, opp­ly­ser In­ger-He­len Kil­sti, kul­turrå­gi­ver i kom­mu­nen, i en presse­mel­ding.

Spor av drå­per

Den flot­te mu­sikk­fore­stil­lin­gen «Spor av drå­per, og røde nebb» spil­les tre gan­ger i lø­pet av da­gen.

– Sarah Ca­mil­le for­tel­ler oss his­to­ri­en om en li­ten ko­li­bri som prø­ver å sluk­ke en hel skog­brann med små drå­per vann den ba­erer i sitt nebb. Den­ne lil­le his­to­ri­en er star­ten på en hel fore­stil­ling. Med slam-poe­si, for­tel­ling og mu­sikk snak­ker vi om sto­re og små ting. Om å set­te spor, om å va­ere ulik, om å føl­ge spor, om å va­ere unik. Mu­sik­ken du får høre i den­ne kon­ser­ten er en blan­ding av mu­sikk­sjang­re som jazz, bra­si­li­ansk, ur­ban, afro-ka­ri­bisk og folke­mu­sikk. Sam­men med Sarah Ca­mil­le sin slam-poe­si blir det su­per­fint, iføl­ge presse­mel­din­gen.

Fa­mi­lieyoga og an­sikts­ma­ling

Det blir mu­lig­het til å prø­ve fa­mi­lieyoga og del­ta på kunst­verk­sted med spen­nen­de tek­nik­ker. For dem som øns­ker å lage ting vil der va­ere to uli­ke kunst­verk­ste­der med ut­prø­ving av spen­nen­de tek­nik­ker, det blir mu­sikk fra man­ge land og an­sikts­ma­ling.

I til­legg til alt det­te kan pub­li­kum la­ere seg å skri­ve nav­net sitt med uli­ke ty­per al­fa­bet, få hå­ret flet­tet på afri­kansk vis, opp­le­ve kaffe­se­re­mo­ni fra Eri­trea, samt sma­ke på so­ma­lisk, sy­risk, eri­tre­isk og asia­tisk mat.

– Vel­kom­men til en dag for alle san­se­ne, og til sto­re og små opp­le­vel­ser for hele fa­mi­li­en. Ar­ran­ge­men­tet er gra­tis og åpent for ab­so­lutt alle. Vi gjør opp­merk­som på at det er mye bygge­ar­beid rundt kul­tur­sko­len, og ber alle om å par­ke­re and­re ste­der, sier Kil­sti.

MYE FOLK: Det plei­er å va­ere mas­se folk som del­tar på barnas verdensdag.

OPP­TRER: Sarah Ca­mil­le Os­mund­sen skal ha en fore­stil­ling på barnas vere­ens­dag på Fag­sko­len lør­dag.

SPEN­NEN­DE SMA­KER: Det blir an­led­ning til å sma­ke på ekso­tisk mat fra en rek­ke land, samt prø­ve etio­pisk kaf­fe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.