Tar opp ra­di­ka­li­se­ring

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO -

➤ FRE­DAG KVELD in­vi­te­rer inn­vand­rer­rå­det til te­ma­sam­ling om ung­dom, eks­tre­mis­me og fore­byg­ging av ra­di­ka­li­se­ring.

– Ra­di­ka­li­se­ring og vol­de­lig eks­tre­mis­me er et sta­dig ak­tu­elt te­ma. Det er fle­re mis­opp­fat­nin­ger om hvem som fak­tisk li­der mest un­der dis­se ter­ror­grup­pe­ne og hvem dis­se ra­di­ka­li­ser­te ung­dom­me­ne er. Hvor­for og hvor­dan er ung­doms­or­ga­ni­sa­sjo­ner vik­ti­ge i fore­byg­ging av ra­di­ka­li­se­ring og vol­de­lig eks­tre­mis­me, er blant spørs­må­le­ne som blir tatt opp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.