Trav­le da­ger på by­ens res­tau­rant­kjøk­ken

Det er Spis for 100 i byen den­ne uka. Etter førs­te dag var det del­te me­nin­ger blant res­tau­ran­te­ne om hvor­dan opp­slut­nin­gen had­de va­ert.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - An­na Torp Kvas­jord an­na@gat.no

– Det var nok­så bra til lunsj på tirs­dag, men det kun­ne va­ert fle­re på etter­mid­da­gen og kvel­den. Så litt bob-bob kan man vel opp­sum­me­re det med. Jeg har pra­tet med en del av de and­re også, og det er fle­re som sier at det har va­ert litt glis­sent, sier In­ger Mor­te­rud, som er inne­ha­ver av Plate­ba­ren. Hun hå­per og tror det tar seg opp ut­over i uka.

– Jeg reg­ner med at ons­dag, tors­dag og fre­dag er da­ger der fle­re går ut for å spi­se. Vi ser al­le­re­de etter lun­sjen i dag (ons­dag) at det har gått mye pizza, så vi sat­ser på bra be­søk ut­over i uka. Jeg aner ikke hvor­for det var lite folk her tirs­dag, men jeg hå­per det tar seg opp. Det bør det. Folk bør kjen­ne sin be­sø­kel­ses­tid når vi sty­rer og stel­ler i stand det­te her, og når ma­ten er så­pass bil­lig, sier hun.

Uts­olgt

Dag­lig le­der på Her­lig­hed, Ton­je Ei­lin Hau­gen Pet­ter­sen, for­tel­ler at de var skuf­fet over opp­slut­nin­gen til lunsj tirs­dag, men at det hos dem tok seg opp til mid­dag.

– Det ble bra etter hvert, så vi er vel­dig for­nøy­de. Det var full fart til mid­dag, og vi gikk fak­tisk tom­me for fle­re av ret­te­ne våre. Vi har fire ret­ter som vi kjø­rer hele uka, og det ble tomt for både Bo­euf Bour­gui­non, sopp­sup­pe, og det holdt akku­rat med sei i form. Pizza har vi hel­dig­vis nok av, sier hun.

– Det var ro­li­ge­re enn van­lig til lunsj hos oss, men det tok seg vel­dig opp til mid­dag, og da var det fullt, sier hun. Ons­dag for­mid­dag lag­de de klart ny lad­ning med mat, og da Adres­sa pra­tet med Pet­ter­sen rett før ett var de kla­re.

– Vi er kla­re for stor­inn­rykk. Vi er spen­te, men sat­ser på at det blir bra. Det er hek­tisk dis­se da­ge­ne, men vel­dig gøy, sier hun.

Hans Pet­ter Klem­met­sen på Smag og Be­hag for­tel­ler at de er godt for­nøyd med star­ten på Spis for 100.

– Vi had­de en vel­dig bra tirs­dag, der 300 gjes­ter var inn­om til ta­pas­buf­fé, så da var det bra trøkk her. Vi har ikke 300 gjes­ter inn­om på en van­lig tirs­dag, så vi syns det var en vel­dig bra dag, sier han.

Han for­tel­ler vi­de­re at det også star­tet bra på ons­dag, da de ser­ver­te gril­let svinenak­ke.

– Det vir­ker på meg som at folk gle­der seg til Spis for 100. Nå kjen­ner de kon­sep­tet, og for meg vir­ker det som det er mye mer folk ute i byen på kvel­de­ne nå den­ne uka enn det bru­ker å va­ere, og det er bra, sier han.

Skry­ter av res­tau­ran­te­ne

Noen av dem som var ute for å få seg en mat­bit var søsk­ne­ne Mai­ken (9) og Erik Hu­se Eike­mo (7), som var på plass på Her­lig­hed sam­men med mam­ma Kris­tin Hu­se Haug tirs­dag.

– Vi er her ofte og spi­ser, og vi set­ter vel­dig pris på kon­sep­tet Spis for 100. Vi fikk ikke med oss fa­mi­lie­da­gen sist gang de had­de det­te, så nå er vi gla­de for at det pas­set så bra, sier mam­ma Kris­tin.

Hun pluk­ket opp bar­na på sko­len da den var slutt, og så bar det rett til Her­lig­hed for å spi­se pizza.

– Spis for 100 er et vel­dig bra til­bud, og det­te ska­per mer liv i byen. Jeg sy­nes de som dri­ver med han­del og er i res­tau­rant­bran­sjen her i byen er flin­ke til å fin­ne på ting, det­te er jo bare helt su­pert, sier hun.

Spis for 100 star­tet tirs­dag med fa­mi­lie­dag. Ons­dag sto kjøtt­ret­ter på me­ny­en, sjø­mat står for tur tors­dag, og fre­dag er det ve­ge­tar­mat som står i fo­kus.

KOS­TE SEG: Mam­ma Kris­tin Hu­se Haug had­de spist hjem­me, men kos­te seg med en god kaf­fe og god prat sam­men med bar­na sine Erik (7) og Mai­ken (9). Un­ge­ne kos­te seg med pizza på Her­lig­hed.

TRAVELT: Det var travelt på kjøk­ke­net for Ida Du­va­land Ei­ken og In­ger Mor­te­rud på Plate­ba­ren tirs­dag, men se­ne­re på da­gen var det lite be­søk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.