Ele­ve­ne løp mot mob­bing

Fe­vik sko­le mar­ker­te ver­dens­da­gen for psy­kisk helse med et stort ar­ran­ge­ment på sko­len ons­dag.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - An­na Torp Kvas­jord an­na@gat.no

Ons­dag 10. ok­to­ber var det ver­dens­da­gen for psy­kisk helse, hvor te­ma­et i år var «Va­er raus!» På Fe­vik sko­le ret­tet de fo­kus på noe sko­len er sva­ert opp­tat­te av, nem­lig at det ikke skal va­ere mob­bing.

– En norsk stu­die fra Trond­heim vis­te at om­kring halv­par­ten av de voks­ne pa­si­en­te­ne som søk­te hjelp for psy­kis­ke li­del­ser had­de va­ert ut­satt for al­vor­lig mob­bing på sko­len. Der­for er det å sta­dig pra­te om mob­bing vel­dig vik­tig. Det er noe vi ikke vil ha her, sier Ju­lie Fos­se Ny­saeter, som er So­sial­pe­da­go­gisk råd­gi­ver på sko­len.

Hun var pri­mus mo­tor for ar­ran­ge­men­tet, som var sva­ert inn­holds­rikt.

Først ut var elev­råds­re­pre­sen­tan­te­ne An­ders Rustek­aas Fevang og An­na Øye fra 10. trinn. De var kon­fe­ran­sie­rer, og kun­ne pre­sen­te­re både helse­søs­ter og so­sial­pe­da­go­gisk råd­gi­ver som beg­ge had­de noen ord å kom­me med på en dag som det­te.

DJ-en og rap­pe­ren Gi­no (JanErik Mae­land) var på plass tak­ket va­ere FAU, og han sang og skap­te god stem­ning på sko­len. Han er selv vel­dig opp­tatt av psy­kisk helse, etter­som han har hatt en tøff opp­vekst. Han sam­ar­bei­der tett med snakkom­mob­bing.no, og ele­ve­ne kjen­ner godt til han. Fle­re har nok også sett han på Pink Par­ty på Sør­lands­sen­te­ret.

Tråk­ket mob­bing ned i bak­ken

Etter at han had­de sun­get to san­ger var det tid for å be­ve­ge seg.

– Vi vet jo at fy­sisk ak­ti­vi­tet også på­vir­ker den psy­kis­ke helsen vår, så da pas­set det jo vel­dig bra med et lite løp. I dag tråk­ker vi all mob­bing ned i bak­ken. Vi vil ikke ha det! Vi vil ha et godt mil­jø, hvor vi er rau­se med hver­and­re uan­sett ut­se­en­de, rase, re­li­gion og leg­ning, sier Ju­lie Fos­se Ny­saeter.

Ele­ve­ne løp fra sko­len, ned til Fe­vik sta­dion og opp igjen til sko­len. Barne­hage­barn fra Fe­vik barne­hage, samt ele­ve­ne som er med i elev­rå­det på sko­len hei­et de man­ge med­ele­ve­ne fram. Re­pre­sen­tan­ter fra Ex­press var også med og løp.

Etter lø­pet var det quiz for de elds­te ele­ve­ne, mens de yng­re var inn­om helse­søs­ter og fy­sio­te­ra­peu­ter og skrev på lap­per hva det å va­ere raus be­tyr for dem.

In­klu­de­ren­de

Fe­vik sko­le har null­to­le­ran­se for mob­bing, og set­ter litt eks­tra fo­kus på det­te en fre­dag i må­ne­den. Den­ne fre­da­gen får der­for ung­doms­skole­ele­ve­ne be­søk igjen, av sam­me DJ som gjes­tet sko­len ons­dag.

– Han skal pra­te med ung­dom­me­ne om psy­kisk helse, og så skal sko­len vise raus­het på vår måte, ved å span­de­re ba­get­ter på dem, sier Ju­lie Fos­se Ny­saeter.

Elve­råds­re­pre­sen­tan­te­ne fra 10. trinn, An­ders Rustek­aas Fevang og An­na Øye, syns det er vel­dig bra at sko­len mar­ke­rer ver­dens­da­gen for psy­kisk helse, og at kam­pen mot mob­bing er en prio­ri­tert sak på sko­len.

– Det har bare blitt mer og mer fo­kus på det­te på sko­len vår de sis­te åre­ne, og det er vel­dig bra. Og så er det gøy for oss å kun­ne va­ere med å bi­dra på en dag som det­te også, sier Rustek­aas Fevang.

De to ele­ve­ne, som alt­så var kon­fe­ran­sie­rer på ar­ran­ge­men­tet, syns selve ar­ran­ge­men­tet var vel­dig bra.

– Det­te er et ar­ran­ge­ment som in­klu­de­rer alle, og det blir eks­tra bra med live­mu­sikk fra en så dyk­tig ar­tist som Gi­no. Mu­sik­ken ska­per god stem­ning, og folk blir gla­de, sier An­na Øye.

FULL FART: Man­ge hund­re ele­ver ga gass og ble med på skole­lø­pet mot mob­bing. Her kun­ne man løpe i akku­rat det tem­po­et man vil­le, men det var in­gen tvil om at man­ge ga alt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.