Får hjelp uten­fra

Kom­mune­sty­ret had­de øko­nomi­sty­ring og bud­sjett­ar­beid som te­ma på mø­tet 8. ok­to­ber. De skal nå i gang med bud­sjet­tet for 2019.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Camilla Hovstø camilla@gat.no

Et kon­su­lent­sel­skap gir kom­mu­nen råd for å få øko­no­mi­en på rett kjøl.

Kom­mu­nen har slitt med sto­re un­der­skudd i helse- og om­sorgs­sek­to­ren de sis­te åre­ne. Per 31. juli var mer­for­bru­ket på 14,7 mil­lio­ner. I den for­bin­del­se har Grim­stad kom­mu­ne en­ga­sjert kon­su­lent­sel­ska­pet Agen­da Kau­pang AS for å eva­lu­ere da­gens res­surs­sty­rings­mo­dell og hvor hen­sikts­mes­sig den er.

Kon­su­lent­sel­ska­pet har job­bet med å frem­me kon­kre­te for­slag til for­svar­lig bud­sjet­te­ring av tje­neste­om­rå­der i sek­to­ren med jus­te­rin­ger av da­gens bud­sjett­mo­del­ler og yte bi­stand til ut­vik­ling av nye mo­del­ler med nød­ven­di­ge mø­ter, work­shops even­tu­elt and­re ak­ti­vi­te­ter.

Be­kym­ret for kom­pe­tan­sen

Ma­rit Gref­stad (Ap) stil­te spørs­mål ved at kom­mu­nen må hyre inn hjelp uten­fra og ut­tryk­te be­kym­ring for at man ikke har den nød­ven­di­ge kunn­ska­pen om øko­nomi­sty­ring inn­ad i or­ga­ni­sa­sjo­nen.

Råd­man­nen svar­te at kon­su­lent­sel­ska­pet både har kom­pe­tan­se, men også dis­tan­se som kan va­ere ver­di­fullt. Hun vil­le la Gref­stads inn­spill hen­ge litt i luf­ten, og slip­pe til si­vil­øko­nom Ei­nar Step­han i kon­su­lent­sel­ska­pet. Han for­tal­te om hvor­dan de har job­bet og hva de har kom­met fram til.

La­ve­re inn­tekts­nivå

Step­han vis­te hvor­dan Grim­stad lå an i en na­sjo­nal måle­stokk, og gikk gjen­nom of­fent­li­ge tall fra SSB (KOSTRA).

– Både her og i våre egne ana­ly­ser ser vi at kom­mu­nen gjør mye bra i en na­sjo­nal måle­stokk men at kost­na­de­ne lig­ger noe høy­ere enn det kom­mu­nen, med et la­ve­re inn­tekts­nivå enn det na­sjo­na­le snit­tet, kan ta seg råd til, sa han.

– Kon­su­lent­sel­ska­pet har i sin gjen­nom­gang ikke kom­met med kon­kre­te for­slag til hvor det skal spa­res. Det har lig­get uten­for pro­sjek­tets man­dat. Vi har der­imot sam­men med kom­mu­ne­ne ut­vik­let en mo­dell for for­de­ling av res­sur­ser i kom­mu­nen.

Tun­ge tje­neste­til­bud

– Tje­nes­ten in­nen helse- og om­sorg plas­se­res i det vi ofte om­ta­ler som en «om­sorgs­trapp». Fra let­te og ri­me­li­ge tje­nes­ter i star­ten av trap­pen til mer om­fat­ten­de tje­nes­ter len­ger opp i trap­pen. Det er Agen­da Kau­pangs opp­fat­ning at en­kel­te av trin­ne­ne i trap­pen vir­ker mer om­fat­ten­de i Grim­stad enn mot sam­men­lign­ba­re kom­mu­ner. Sa­er­lig hel­døgns om­sorgs­til­bud i kom­mu­nen vir­ker om­fat­ten­de og kost­bart, sa Step­han.

Vil ef­fek­ti­vi­se­re

– Har du noen ge­ne­rel­le råd til kom­mu­nen i ar­bei­det med bud­sjet­tet?

– De van­ligs­te for­me­ne blant kom­mu­ner er his­to­risk bud­sjet­te­ring, hvor bud­sjett for det kom­men­de året leg­ges likt det for­ri­ge året etter kor­ri­ge­ring av kjen­te end­rin­ger.

– Fle­re kom­mu­ner har de sis­te 10–15 åre­ne gått over til det som kal­les inn­sats­styrt fi­nan­sie­ring, der­iblant Grim­stad. Det be­tyr at man får fas­te pri­ser for tje­nes­te­ne som le­ve­res, ikke ulik den prak­sis som i stor grad fin­nes på syke­hus i dag. Det be­tyr at hjemme­syke­plei­en får en fast pris for hver time som le­ve­res og syke­hjem­met per seng som le­ve­res. Det gir et sterkt press på å hol­de pri­se­ne ne­de. Det gir imid­ler­tid ikke et sterkt press på å hol­de vo­lu­met av tje­nes­ter ne­de. Den­ne usik­ker­he­ten blir kom­mune­sty­ret selv sit­ten­de igjen med, sir Step­han.

– Over tid er der­for vår er­fa­ring at fle­re kom­mu­ner med en slik inn­sats­styrt fi­nan­sie­ring får en øk­ning i ved­taks­ti­mer i hjemme­tje­nes­ten, be­hov for fle­re syke­hjems­plas­ser og så vi­de­re. Gjen­nom de nye bud­sjett­mo­del­le­ne vi har bi­stått Grim­stad i å ut­vik­le øns­ker vi å opp­nå in­sen­ti­ver om ef­fek­tiv drift sam­ti­dig som to­tal­ni­vå­et hol­des på godt nivå til bes­te for inn­byg­ge­re, an­sat­te og kom­mune­kas­sen to­talt. Vår er­fa­ring er at gode bud­sjett­mo­del­ler bi­drar til god inn­sikt i tje­nes­ten og der­av en bed­re virk­som­hets­sty­ring, sier han.

Agen­da Kau­pang har bi­stått kom­mu­nen i det­te pro­sjek­tet med ut­vik­ling av nye bud­sjett­mo­del­ler. Det fore­lig­ger for ti­den in­gen av­ta­le om vi­de­re bi­stand fra oss for kom­mu­nen.

FOR DYRT: Ei­nar Step­han fra kon­su­lent­sel­ska­pet Agen­da Kau­pang gikk gjen­nom tall fra SSB, der man sam­men­lig­net Grim­stad med and­re kom­mu­ner. Han pek­te på at Grim­stad lig­ger på snit­tet i kost­nads­nivå, men un­der snit­tet når det gjel­der inn­tek­ter. – Der­med kan ikke Grim­stad ta seg råd til det høye kost­nads­ni­vå­et, sa han.

MAN­GE TILHØRERE: Man­ge møt­te opp på bud­sjett­mø­tet i kom­mune­sty­ret..

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.