Far og sønn inn­røm­met ulov­lig­he­ter

Hytte­ei­er Han­ne Mad­sen føl­te det som et svik da hun ble gjort opp­merk­som på at de ar­bei­de­ne som ble gjort ute på hyt­ta hen­nes måt­te gjø­res på eget an­svar.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - TEN­NIS­BANE­SA­KEN

Både Bengt G. Michal­sen og Tor Øystein Osa Michal­sen inn­røm­met ulov­lig hytte­byg­ging.

– Det­te var et svik av di­men­sjo­ner

– Det var et svik av di­men­sjo­ner. At jeg plut­se­lig måt­te gjø­re det­te på eget an­svar. Hva skul­le det bety for meg? Jeg skjøn­te ikke mai­len og hva de vil­le opp­nå med det. Hvis du vil byg­ge en hyt­te på lov­lig vis, er den mai­len et stort svik.

Det­te sa en ty­de­lig pre­get Han­ne Mad­sen da hun for­klar­te seg i Aust-Ag­der ting­rett tirs­dag. Hun had­de da sit­tet og for­klart seg i sa­ken i fle­re ti­mer. Ak­to­ra­tet had­de bo­ret og bo­ret for å fin­ne ut hva hen­nes for­hold til hytte­byg­gin­gen had­de va­ert og all plan­leg­gin­gen som lå for­ut for at den gam­le hyt­ta på tom­ta had­de blitt re­vet og er­stat­tet av en ny.

Hvor mye viss­te Han­ne Mad­sen?

Gjen­nom en lang rek­ke e-pos­ter mel­lom hen­ne og de and­re ak­tø­re­ne i sa­ken, Tor Øystein Osa Michal­sen, Bengt G. Michal­sen, Trond Pe­der­sen i PS An­legg og mel­lom and­re an­sat­te i He­ma­to Eien­dom og BGM Ar­ki­tek­ter, vil­le ak­to­ra­tet fin­ne ut hvor mye hun har visst og hvor del­ak­tig hun har va­ert i hytte­byg­gin­gen og alt det som har skjedd ute på tom­ta hen­nes på Hes­nes. Det gjel­der både ri­vin­gen av den gam­le hyt­ta, byg­gin­gen av den nye, med kjel­ler, un­der­jor­disk gang, vei, voll og bom på ut­si­den av hyt­ta, nytt rense­an­legg, ny bryg­ge, og den etter hvert så om­tal­te ten­nis­ba­nen, el­ler ak­ti­vi­tets­ba­nen, som Mad­sen selv kal­ler den.

Un­der for­kla­rin­gen sin og un­der ut­spør­rin­gen fra ak­to­ra­tet, sier hun fle­re gan­ger at det var Bengt G. Michal­sen, og se­ne­re Tor Øystein Osa Michal­sen og de­res fir­ma­er, som har ført det­te pro­sjek­tet fram og som er an­svar­li­ge for det som gjø­res. Hun had­de en­ga­sjert dem som sine fag­folk for at de skul­le gjø­re job­be­ne og for­di hun stol­te på dem som fag­folk. Selv var hun ikke klar over mye av det som skjed­de.

– Bengt G. Michal­sens for­slag

Hun sa for ek­sem­pel at ide­en med å leg­ge bad i kjel­le­ren på den nye hyt­ta kom fra Bengt G. Michal­sen. Hun men­te også det frem­sto som at hun vil­le ha en full og stor kjel­ler, men sa at det ikke var rik­tig. Mad­sen sa også at hun selv hel­ler ald­ri ba om at det skul­le opp­ar­bei­des en vei uten­for hyt­ta, bare en gresslet­te. Hun sa også at hun selv ikke var opp­tatt av fle­re av en­kelt­de­le­ne i pro­sjek­tet, men hel­ler av hel­he­ten og å få seg en nøk­kel­fer­dig hyt­te.

– Det var slutt­pro­duk­tet som var vik­tig for meg, ikke en­kelt­de­le­ne, sa hun blant an­net.

Ak­tor Magnus Ju­el fra Øko­krim vis­te også til en mail med en lang lis­te over ting som skul­le gjø­res på et tids­punkt.

– Hvem sin lis­te var det? spur­te han Han­ne Mad­sen.

– Det var min lis­te, men det var ikke en opp­drags­lis­te fra meg, bare en lis­te over alle te­ma­ene som var på bor­det, sa hun.

– Så det var Bengt G. Michal­sen som be­stem­te at det var slik det skul­le bli med kjel­le­ren, vil­le ak­tor Ju­el vite.

– Ar­ki­tek­ten var min råd­gi­ver, og jeg had­de stor til­lit til ham og hans kom­pe­tan­se. Jeg bruk­te ham de­fi­ni­tivt som en råd­gi­ver, sa hun blant an­net.

– Jeg stol­te på ham

– Bengt var en er­fa­ren mann som viss­te hva Grim­stad kom­mu­ne vil­le ak­sep­te­re og ikke. Jeg stol­te på ham, sa hun også.

– Jeg had­de til­tro til dis­se men­nes­ke­ne, sa hun.

Han­ne Mad­sen sa også fle­re gan­ger at i til­legg til å sto­le på de fag­fol­ke­ne hun en­ga­sjer­te til alle bygge­ar­bei­de­ne, var hun selv opp­tatt av at ting skal va­ere etter boka.

– Jeg for­ut­set­ter at alt er søkt om før man set­ter i gang, sa hun.

Mest føl­somt for Han­ne Mad­sen ble det i retten da ak­tor vis­te til en mail fra au­gust 2012. Der skrev en an­satt i BGM Ar­ki­tek­ter til Tor Øystein Osa Michal­sen i He­ma­to Eien­dom at spreng­nin­gen og ar­bei­de­ne som fore­går ute på hyt­ta går ut over det som er god­kjent og at det­te der­for må gjø­res på eget an­svar. Det ble også skre­vet at Han­ne Mad­sen bur­de in­for­me­res om det­te, og at det had­de blitt sagt fle­re gan­ger tid­li­ge­re at hun bur­de in­for­me­res. Det var da hun sa at det­te var et svik av di­men­sjo­ner. Hun ble da så på­vir­ket av det­te at hun ba dom­mer Øy­vind Strand om å få en pau­se. Det fikk hun.

Etter pau­sen kom ak­tor Ju­el inn på ten­nis­ba­nen, og hva som skjed­de un­der byg­gin­gen av den­ne.

Også her leg­ger Han­ne Mad­sen an­sva­ret over på de and­re, først og fremst Tor Øystein Osa Michal­sen. Hun sa blant an­net at hun ikke ble fore­lagt hva som had­de blitt si­tua­sjo­nen med ten­nis­ba­nen og kom­mu­nen før det­te had­de blitt en sak i Grim­stad kom­mu­ne og etter at Osa Michal­sen had­de pre­sen­tert pla­ne­ne for dem.

– På­tok seg an­sva­ret

– Jeg ble ikke fore­lagt det­te før etter at det var blitt en sak i kom­mu­nen. Jeg ble ikke pre­sen­tert at det var det­te han vis­te til kom­mu­nen i hvert fall, sa hun blant an­net.

– Hvor­for skul­le Tor Øystein gi sli­ke opp­lys­nin­ger til kom­mu­nen hvis ikke det­te var kla­rert med deg først, vil­le ting­retts­dom­mer Øy­vind Strand vite.

– Jeg vet ikke. Han på­tok seg opp­dra­get med å ta det­te med kom­mu­nen. Da for­ut­set­ter jeg at han pre­sen­te­rer det som skal gjø­res, sa hun.

Av­de­lings­le­der i Øko­krim og ak­tor, Hans To­re Høviske­land, vil­le vite hvor mye to­tal­kost­na­de­ne for hyt­ta had­de kom­met på til slutt. Hun sa at hun ikke viss­te helt sik­kert, men at det ble på over seks mil­lio­ner. Ut­gangs­punk­tet var fem mil­lio­ner kro­ner, mens en del av Mad­sens egne end­rings­for­slag had­de be­løpt seg til rundt en mil­lion.

– Vi had­de blant an­net en utro­lig stygg epi­so­de med ful­le her ute, hvor po­li­ti­et måt­te kom­me ut. Jeg vil­le der­for ha skudd­sik­re glass i hyt­ta, sa hun.

Etter hvert ble det Tor Øystein Osa Michal­sens tur til å for­kla­re seg. Han for­tal­te at helt fra han kom med i det­te pro­sjek­tet had­de han hatt en vel­dig

god dia­log og godt sam­ar­beid med Han­ne Mad­sen. Han for­tal­te også at han helt fra star­ten var usik­ker på om ak­ti­vi­tets­ba­nen var søk­nads­plik­tig el­ler ei, og at han der­for gikk ned til bygge­saks­kon­to­ret i Grim­stad kom­mu­ne. Der traff han Frank Post, og de dis­ku­ter­te sa­ken.

Etter en del fram og til­ba­ke og pur­rin­ger på svar, fikk Osa Michal­sen etter hvert en mail der han for­står sva­ret som at til­ta­ket ikke var søk­nads­plik­tig og at det bare var å set­te i gang.

Åtte-ni må­ne­der se­ne­re en­ga­sjer­te de så PS An­legg og sat­te i gang med ba­nen. Over­ras­kel­sen ble der­for me­get stor da han fikk te­le­fon fra kom­mu­nen der de lur­te på hva som skjed­de ute på hyt­ta. Over­ras­kel­sen, og skuf­fel­sen, ble enda stør­re da kom­mu­nen først an­meld­te sa­ken til po­li­ti­et, og da han se­ne­re ble på­gre­pet av Øko­krim uten­for sitt eget hjem tid­lig en mor­gen.

Han var også me­get klar på at til tross for at han len­ge had­de hatt et godt for­hold til Han­ne Mad­sen, had­de det­te snudd for et halvt år si­den. Han ble også me­get skuf­fet over det hun had­de sagt i retten om svik fra hans side.

– Det­te er vel­dig skuf­fen­de. Vi har hatt et vel­dig ryd­dig og godt for­hold helt si­den vi kom i kon­takt, og gjen­nom hele bygge­pro­ses­sen og etter­på. Jeg har va­ert be­hjel­pe­lig med å ord­ne at de fikk vas­ket ned bo­li­gen før de kom. Søn­nen min har hatt som­mer­jobb der og klip­pet gres­set. Vi har hatt en tett og god dia­log helt fram til for et halvt år si­den. Da snud­de det plut­se­lig helt rundt og Han­ne har mot­ar­bei­det oss fra det tids­punk­tet, sa han blant an­net.

Inn­røm­met ulov­lig­he­ter

Han sa også at det ikke var rik­tig at Han­ne Mad­sen ikke kjen­te til det som fore­gikk ute på hyt­ta. Han sa blant an­net at det ikke var de som had­de be­stemt hvor de to nye ba­de­ne i hyt­ta skul­le plas­se­res, men Mad­sen som bygg­her­re. Han sa også at hun kjen­te godt til at spreng­nin­ge­ne og ar­bei­de­ne gikk ut­over det som var god­kjent og at det­te had­de blitt nevnt for hen­ne fle­re gan­ger.

Han inn­røm­te for øv­rig at han had­de bygd kjel­le­ren stør­re enn det som var til­latt, men sa at det­te ble gjort både for­di det var snakk om mind­re øk­ning som de ikke opp­fat­tet som så vel­dig al­vor­lig, og at det­te ikke kom til å bli syn­lig for noen and­re etter at ar­bei­de­ne vil­le va­ere

ETTERSPILL: Det som inn­til i som­mer var en tennisbane her uten­for Han­ne Mad­sens hyt­te på Hes­nes, får den­ne uka sitt ett er­spill i Aust-Ag­der ting­rett. Han­ne Mad­sen me­ner hun ble sve­ket i sa­ken.

DISKUTERER: Bengt G. Michal­sen diskuterer her sa­ken med sin for­sva­rer, Ole-Magnus Heim­vik.

FOR­SVA­RER: Max Hen­rik Je­s­per­sen er Han­ne Mad­sens for­sva­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.