da­gens TEKST In­nen­fra

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN - Kår­stein Bø Be­ta­nia Me­nig­hets­sen­ter

➤ VI HAR en lang tra­di­sjon for å kal­le hjer­tet vårt for det in­ners­te i oss, og at det som kom­mer ut av oss på godt og ondt, egent­lig kom­mer fra hjer­tet.

Sam­ti­dig må det inn­røm­mes at det kan va­ere en tem­me­lig va­riert meny som kan kom­me in­nen­fra hos et men­nes­ke. Det kan va­ere ego­is­me, selv­hev­del­se, uren­het, mord, ty­ve­ri og mer av sam­me slag, og vi kan noen gan­ger lure på om det over­ho­det går an å sto­le på på oss selv el­ler and­re men­nes­ker.

Vi kan selv­sagt ta oss sam­men og frem­stå som skik­ke­li­ge også, og jeg tror på in­gen måte at det bare er ond­skap som kom­mer ut av oss men­nes­ker. Den bes­te løs­nin­gen jeg li­ke­vel har hørt om og ser, er den Je­sus ta­ler om når han sier at det fra «de­res ind­re som tror på Han, skal ren­ne el­ver av le­ven­de vann. Det­te sa han om den ånd de skul­le få de som tror på han».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.