– Jeg set­ter pris på det­te en­ga­sje­men­tet

Ord­fø­rer Kjetil Glims­dal (KrF) er glad for en­ga­sje­men­tet til San­jin Kazag­ic og An­ders Bjerk­holt og tror man­ge van­li­ge inn­byg­ge­re for­står øns­ket om en miljø­tun­nel.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - ➤ Kjetil Karl­sen kjetil@gat.no

– Jeg sy­nes det er bra at det blir et fol­ke­lig en­ga­sje­ment rundt E18-ut­byg­gin­gen. Jeg tror også at det å få de­ler av den­ne vei­en gjen­nom Grim­stad i en miljø­tun­nel er noe som man­ge er glad for. Det er jo det sam­me som jeg selv har tatt til orde for på styre­mø­te­ne jeg har va­ert med på. Det­te er der­for et en­ga­sje­ment som jeg set­ter pris på. Sam­ti­dig er det man­ge kom­pli­ser­te fak­to­rer i den­ne sa­ken slik at det å pres­se for hardt på om ak­ku­rat hvor lang tun­ne­len skal bli og hvor den skal gå er det for tid­lig å gjø­re nå. Men at noe av E18 for­bi Grim­stad bør gå i tun­nel, det tror jeg det er stor enig­het om, og det vil jeg ar­bei­de­re for vi­de­re i sty­ret, sier Kjetil Glims­dal til Adres­sa.

Van­li­ge folk og po­li­ti­ke­re

Når han sier han tror det er stor enig­het om å få de­ler av vei­en gjen­nom Grim­stad i tun­nel, me­ner han at det­te gjel­der bå­de blant van­li­ge inn­byg­ge­re og i det po­li­tis­ke mil­jø­et. Selv om det så langt bare er Glims­dal, som med­lem i sty­ret i plan­sam­ar­bei­det, som har dis­ku­tert den­ne sa­ken i noen po­li­tis­ke

fora, har han li­ke­vel luf­tet det blant le­der­ne i fle­re and­re po­li­tis­ke par­ti­er i kom­mune­sty­ret. Han opp­fat­ter der klar støt­te for sy­net om en miljø­tun­nel gjen­nom de­ler av Grim­stad, sier han.

Opp­rin­ne­lig skul­le kom­mune­sty­ret i Grim­stad be­hand­let den­ne sa­ken i ok­to­ber, men må ut­set­te den til no­vem­ber etter­som det har blitt noen for­sin­kel­ser un­der­veis. Han sier også at der­som det skul­le bli nød­ven­dig med et eks­tra­or­di­na­ert kom­mune­styre­møte før jul for å få av­gitt hø­rings­ut­ta­lel­se in­nen­for tids­fris­ten, kan han va­ere vil­lig til å inn­kal­le til det.

– Den bes­te må­ten

– Den­ne folke­ak­sjo­nen har fått fle­re hund­re med­lem­mer på vel­dig kort tid. Hvor­for tror du det er så stort en­ga­sje­ment for den­ne sa­ken blant folk?

– Jeg tror det er for­di det er man­ge som ser at det­te er den bes­te må­ten å kom­me for­bi Grim­stad på med en ny stor vei sam­ti­dig som vi iva­re­tar bå­de kul­tur­in­ter­es­ser, na­tur­in­ter­es­ser og land­bruks­om­rå­der. Det er i det hele tatt vel­dig man­ge hen­syn som skal iva­re­tas her, og der­for tror jeg at en tun­nel på de­ler av den­ne strek­nin­gen er det bes­te sva­ret på dis­se ut­ford­rin­ge­ne, sier han.

– Hvor sann­syn­lig tror du det er at du og den­ne folke­ak­sjo­nen får øns­ket de­res om en miljø­tun­nel igjen­nom hos Nye Vei­er?

– Jeg ser det som gans­ke sann­syn­lig for at det blir noe av det­te, men ak­ku­rat hvor lang og hvor den kom­mer til å gå er det litt for tid­lig å ha noen ek­sakt for­me­ning om, sier han.

– Hvor stort er det fol­ke­li­ge kra­vet om en å få en slik miljø­tun­nel på E18, tror du?

– Jeg tror det er stor for­stå­el­se hos folk for at det er nød­ven­dig med tun­nel. Det me­ner jo jeg også, og det tor jeg vi skal få til, sier Kjetil Glims­dal til slutt.

ARKIV

TROR PÅ TUN­NEL: Ord­fø­rer Kjetil Glims­dal er glad folk en­ga­sje­rer seg i E18-ut­byg­gin­gen, og tun­nel, og tror de skal lyk­kes med det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.