Me­ner na­tu­ren må ta over

Råd­man­nen me­ner det må gro helt igjen og bli ut­mark der hvor Han­ne Mad­sens ten­nis­bane lå.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - PO­LI­TIKK ➤ Mar­tin Hau­gen mar­tin.hau­gen@gat.no

Adres­sa har den­ne uken fulgt retts­sa­ken om den om­strid­te tennisbanen i strand­so­nen, som tid­li­ge­re i år ble fjer­net etter at kom­mu­nen påla det­te.

På­leg­get ble imid­ler­tid på­kla­get av ad­vo­kat Jan Es­ben Le­borg på veg­ne av Han­ne Mad­sen, og kla­gen skal nå be­hand­les i tek­nisk ut­valg. Spørs­må­let gjel­der ikke nå fjer­ning av be­tong­dek­ket, men i hvor stor grad om­rå­det skal til­bake­fø­res vi­de­re. Til­taks­ha­ver me­ner det hol­der å til­bake­føre til 2015-nivå, alt­så et flatt jor­de med gress. Råd­man­nen me­ner på sin side at det må til­bake­fø­res til 2009-nivå, med and­re ord la det bli gjen­grodd ut­mark på ste­det.

I kla­gen på­pe­ker ad­vo­kat Le­borg at det al­le­re­de i 1947 var et flatt jor­de med gress på ste­det. Råd­man­nen står på sitt og me­ner om­rå­det må gro til, og at det også må til­fø­res mas­ser for å frem­skyn­de den­ne pro­ses­sen.

FOTO: KK

FJER­NET: Tennisbanen er fjer­net, og det­te jor­det er alt som er igjen. Nå skal tek­nisk ut­valg ta stil­ling til om det­te er godt nok el­ler om om­rå­det skal til­bake­fø­res yt­ter­li­ge­re og bli gjen­grodd ut­mark.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.