Ut­set­ter prat med na­bo­ene

Råd­man­nen i Grim­stad fore­slår å ut­set­te nabo­pra­ten med Lil­le­sand og Bir­ke­nes til etter val­get nes­te år. In­gen av na­bo­ene i vest vir­ker vel­dig in­ter­es­sert.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER -

Råd­men­ne­ne i Bir­ke­nes og Lil­le­sand kon­klu­der­te med at de tvil­te på om en sam­men­slått Lil­le­sand/Bir­ke­nes-kom­mu­ne vil­le va­ere stor nok til å møte frem­ti­dens ut­ford­rin­ger. De an­be­fal­te der­for å ta kon­takt med Grim­stad.

Men po­li­ti­ker­ne i Lil­le­sand by­sty­re og Bir­ke­nes kom­mune­sty­re var ikke spe­si­elt gi­ret på en sam­men­slått kom­mu­ne som in­klu­der­te Grim­stad.

Råd­man­nen i Grim­stad an­be­fa­ler der­for å ven­te med vi­de­re nabo­sam­ta­ler om even­tu­ell kom­mune­sam­men­slå­ing til etter val­get.

For­mann­ska­pet skal be­hand­le sa­ken 18. ok­to­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.