Fore­drag om norsk her­me­tikk­in­du­stri

Grim­stad bys mu­se­er øns­ker vel­kom­men til fore­drag om den nors­ke her­me­tikk­in­du­stri­en. Fore­dra­get vil fore­gå på Grim­stad bi­blio­tek om kvel­den den 16. ok­to­ber.

Grimstad Adressetidende - - LESERINNLEGG - ➤ FORE­DRAG Ma­rie Ro­sen­borg Wa­dahl ga­vi­kar2@gat.no

I våre da­ger er et lite her­me­tikk­in­du­stri igjen i Nor­ge. Det pro­du­se­res mid­dags­her­me­tikk, og Ves­te­raa­lens byg­ger ny fab­rikk på Sort­land for sin fiske­bolle­pro­duk­sjon. Det­te er de sis­te res­te­ne av en na­e­ring som sto for en stor verdi­skap­ning i hele Nor­ge. På det mes­te var det om­trent 250 her­me­tikk­fab­rik­ker i lan­det.

Ut­vik­lin­gen

I mel­lom­krigs­ti­den sto her­me­tikk­in­du­stri­en for 30 pro­sent av eks­port­ver­di­en av norsk fiskeri­eks­port. In­du­stri­en drev eget re­klame­fond, la­bo­ra­to­ri­um og fag­sko­le. Fore­drags­hol­der, Erik Røn­ning Bergs­a­gel, fra Norsk Her­me­tikk­mu­se­um vil trek­ke noen lin­jer i ut­vik­lin­gen av den nors­ke her­me­tikk­in­du­stri­en fra star­ten i 1841 fram til i dag.

Hol­der liv i tra­di­sjo­nen

Erik Røn­ning Bergs­a­gel job­ber som råd­gi­ver og røy­ker ved Norsk her­me­tikk­mu­se­um i Stav­an­ger. Han job­ber med sam­lings­for­valt­ning, forsk­ning og for­mid­ling, og han hol­der liv i den gam­le tra­di­sjo­nen med å røy­ke nors­ke sar­di­ner i ov­ne­ne på her­me­tikk­mu­se­et. Erik skri­ver også her­me­tikk­blog­gen på forsk­ning.no.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.