Vil støt­te Treff­ste­det

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - RÅD­MAN­NEN FORE­SLÅR

➤ at kom­mune­sty­ret vi­dere­føre av­ta­len om dek­ning av ka­pi­tal­ut­gif­ter og ak­ti­vi­tets­til­skudd til drift av «Treff­ste­det» også for 2019, og at Men­tal Helse Grim­stad får til­skudd med 190.000 kro­ner til det­te for­mål.

Kom­mune­sty­ret for­ut­set­ter at til­bu­det til mål­grup­pen eva­lu­eres in­nen juni 2019, og av­hen­gig av opp­nådd ak­ti­vi­tets­til­bud vur­de­rer Kom­mune­sty­ret om det­te skal prio­ri­te­res til bud­sjett 2020.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.