Ord­fø­re­rens uke­plan

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - DET­TE ER

➤ pla­nen for ord­fø­rer Kjetil Glims­dal kom­men­de uke. Det kan bli end­rin­ger. Man­dag 15. ok­to­ber

9: Møte mel­lom Fyl­kes­man­nen og Grim­stad kom­mu­ne

15.30: Møte med Od­den­sen­te­ret

18: Gruppe­møte KrF Tirs­dag 16. ok­to­ber

8.15: For­pro­sjekt­møte 9.30: Jus­te­ring av plan­pro­gram ny E18

14.15: Plan­leg­gings­møte, mar­ke­ring av Krys­tall­nat­ten

20: No­mi­na­sjons­ko­mi­té KrF Ons­dag 17. ok­to­ber

8: KS Ag­der høst­kon­fe­ran­se 17.30: Sør­lands­tin­get Tors­dag 18. ok­to­ber

8: KS Ag­der høst­kon­fe­ran­se 13: Ad­mi­ni­stra­sjons­ut­val­get 14: For­mann­ska­pet

16: Kom­mune­plan­ut­val­get Fre­dag 19. ok­to­ber 9: Styre­møte Øst­re Ag­der og po­liti­råds­møte for re­gio­nen Lør­dag 20. ok­to­ber

11: Høst­ba­sar – 50-års­ju­bi­le­um NMS

Man­dag 22. ok­to­ber Ord­fø­re­ren tar fe­rie en uke, vara­ord­fø­re­ren fun­ge­rer i hans sted.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.