Mis­for­nøyd med bane­for­hold

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - GRIM­STAD KOM­MU­NE

➤ har to ute­stå­en­de fak­tu­ra­er for bane­leie på Le­ver­myr på 75.407 kro­ner til FK Jerv og 43.000 til Ama­zon FK. Fak­tu­ra­ene er bane­leie for høst 2015/vin­ter 2016 for FK Jerv og for se­son­gen 2016 for Ama­zon FK.

Jerv vi­ser til at tre­nings­ba­nen var del­vis stengt pga snø og gress­ba­nen var i en dår­li­ge­re for­fat­ning enn for­ven­tet. Ama­zon FK har tid­li­ge­re hatt en sam­ar­beids­av­ta­le med kom­mu­nen hvor det det ble gitt fri­tak for be­ta­ling av bane­leie ved tre­ning så len­ge la­get spil­te i topp­di­vi­sjo­nen. Den­ne ble vi­dere­ført i 2016 uten at det kom­mer klart frem at fri­tak for tre­nings­av­gift også skal vi­dere­fø­res ved spill i

1. di­vi­sjon. Råd­man­nen fore­slår at de nevn­te ute­stå­en­de fak­tu­ra­er for bane­leie kre­di­te­res klub­be­ne. For­mann­ska­pet be­hand­ler sa­ken 18. ok­to­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.