Tref­fer to nye for­fat­te­re

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - KOM­MEN­DE UKE

➤ er det igjen tors­dags­kveld på bi­blio­te­ket 18. ok­to­ber. Den­ne gan­gen blir det «Vit­tig om vik­tig».

– For­fat­ter­ne Jan­ne S. Drangs­holt og Hei­di Lin­de skri­ver beg­ge det man kan kal­le mor­som lit­te­ra­tur. Men bø­ke­ne de­res inne­hol­der også se­riø­se pro­blem­stil­lin­ger som sier noe om sam­fun­net og men­nes­ke­ne, he­ter det i en presse­mel­ding fra bi­blio­te­ket.

Hil­de Eli­se Bie som skal møte for­fat­ter­ne til en for­hå­pent­lig­vis vit­tig og vik­tig sam­ta­le.

Ar­ran­gør: Grim­stad bi­blio­tek med støt­te fra Fritt Ord.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.