– Vi ev­ner ikke å sco­re

Jerv-tre­ner Ar­ne Sand­stø sy­nes de gule og blå gjør mye bra i sis­te borte­kamp, men er­kjen­ner at la­get også gjør noen for­fer­de­lig dum­me tab­ber.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - Ca­mil­la Hov­stø ca­mil­la@gat.no

Ull/Ki­sa-Jerv 4–1 (2–1)

– Vi gjør vel­dig mye bra i kam­pen. Vi ska­per oss sva­ert man­ge sjan­ser og er mye mer med enn et van­lig borte­lag er. Men vi ev­ner ikke å sco­re mål. Vi har spil­le­re på fem me­ter som sky­ter to-tre gan­ger uten å sco­re. Det er helt utro­lig at ikke vi sco­rer fle­re mål enn re­sul­ta­tet til­si­er, sier Jerv-tre­ne­ren på vei til­ba­ke til Sør­lan­det.

– Ikke gode nok

– Det går på at vi ikke er gode nok rett og slett. Vi er ikke her­re nok over si­tua­sjo­nen til at vi kan ta kom­man­do. Vi er ube­slutt­som­me og dår­li­ge på valg, som gjør at mot­stan­der­ne kom­mer i god po­si­sjon. Også gjør vi noen for­fer­de­li­ge dum­me tab­ber bak. Det gjør at de får tred­je og fjer­de må­let som punk­te­rer kam­pen i en tid hvor vi trøk­ker på. Det er helt utro­lig, sier en skuf­fet tre­ner.

Kan bli ned­rykk­s­kva­lik

Jerv lig­ger nå på 12. plass på ta­bel­len. Ull/Ki­sa lig­ger på fem­te plass og har sva­ert lyst på en kva­lik­plass til Elite­se­ri­en.

– Først og fremst er Ull/Ki­sa et godt lag. Det er et hardt sat­sen­de lag som ser for seg Elite­se­rie­spill om få år. De har gode of­fen­si­ve spil­le­re, sier Sand­stø.

Han ute­luk­ker ikke at Jerv kom­mer på kva­lik­plass og må kjem­pe for å unn­gå ned­rykk.

– Det kan godt hen­de at vi en­der på kva­lik­plass. Det kom­mer an på hva som skjer med la­ge­ne un­der oss og med oss selv i hjemme­kam­pen mot Troms­da­len til søn­dag, sier han.

For å unn­gå det, sier tre­ne­ren at grim­stad­la­get må opp på det ni­vå­et de har va­ert i det sis­te.

– Både når det gjel­der ener­gi, trøkk og vil­je nok til å vin­ne. Det har vi va­ert bra på i det sis­te, og vi må opp på det ni­vå­et igjen. Troms­dal et lett­beint, kvikt og godt tek­nisk lag. De har gode ball­spil­le­re og ut­ford­rer som kol­lek­tiv. Troms­da­len har også en mu­lig­het ved sei­er til å mel­de seg på kva­li­fi­se­rin­gen i topp seks, så de har også ting å kjem­pe for, sier han.

Mål­rike kam­per

I fjor end­te det til­sva­ren­de opp­gjø­ret på Jess­heim sta­dion med 7-1-sei­er for Ull/Ki­sa. Ni­klas Sandberg, som nå skal for­sø­ke å ber­ge plas­sen i Elite­se­ri­en med Start, sat­te inn fire sco­rin­ger for ull­sok­nin­ge­ne og var na­tur­lig­vis kam­pens sto­re spil­ler.

Fjorårets kamp i Grim­stad end­te 6–2 til Jerv, så 2017-match­e­ne mel­lom Ki­sa og Jerv le­ver­te bøtte­vis med fris­ke sco­rin­ger.

Det om­vend­te opp­gjø­ret i vår end­te imid­ler­tid 1–1.

Sis­te se­rie­run­de

Notodden vant sin kamp mot Florø søn­dag, og kan stik­ke kjep­per i hju­le­ne for Jerv i se­son­g­inn­spur­ten. Strøm­men vant 5–0 over Åsa­ne.

Vin­ner la­get fra blues­byen sin sis­te kamp, Åsa­ne tar minst tre po­eng og Strøm­men ett mens Jerv ta­per sis­te, må Jerv ut i kva­lik.

Til uka vil Jerv for­be­re­de seg som van­lig til kamp. Se­son­gens sis­te hjemme­kamp blir mot Troms­da­len på Le­ver­myr til søn­dag.

Tran­ge­re øko­no­mi

Om nes­te sesong sier tre­ne­ren at de øko­no­mis­ke ram­me­ne i klub­ben blir ve­sent­lig mind­re.

– Det blir sto­re ut­ford­rin­ger for klub­ben i ti­den som kom­mer, sier tre­ne­ren.

UFATTELIG: Jervs tre­ner Ar­ne Sand­stø er skuf­fet over at Jerv ikke fikk fle­re mål mot Ull/Ki­sa. Her fra en tid­li­ge­re kamp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.