Nå vil de ha fle­re til å gå natte­ravn

Selv om de har 60 navn på lis­ta, vil de gjer­ne ha fle­re å rul­le­re på. Nat­te­rav­ne­ne ber der­for in­ter­es­ser­te om å bli med å gå for en tryg­ge­re by.

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - Kje­til@gat.no

Selv om man­ge tror at nat­te­rav­ne­ne i Grim­stad er ned­lagt, ek­sis­te­rer de fort­satt i bes­te vel­gå­en­de. Hver fre­dag og lør­dag, som­mer som vin­ter, går de rundt om­kring i by­ens ga­ter og stre­der for å sik­re at de som er ute på byen har det trygt og godt, og at der­som noe skul­le skje, fin­nes det edru voks­ne like i naer­he­ten.

Fle­re gan­ger tid­li­ge­re har rav­ne­ne gått ut i avi­sa for å opp­ford­re fle­re voks­ne til å bli med på det­te fri­vil­li­ge til­bu­det. Nå går de ut igjen og in­vi­te­rer dem som har lyst på både frisk luft, mo­sjon og ikke minst på å gjø­re byen tryg­ge­re om å bli med. Men den­ne gan­gen er det uten trus­ler om at der­som de ikke får fle­re vil de leg­ge ned.

– Nei, den­ne gan­gen er det ikke det som er po­en­get. Vi har 60 navn på en lis­te, men skul­le gjer­ne hatt fle­re å rul­le­re på slik at vi kan dele litt mer på hel­ge­ne. Vi er vel­dig glad for dem som er med, men vil­le gjer­ne hatt noen fle­re å byt­te på, sier At­le Sandberg til Adres­sa.

Sam­men med Svein Ro­ger Ha­gen­sen og An­ne Met­te Bjørka­våg sit­ter de i ar­beids­grup­pa for nat­te­rav­ne­ne.

– Vi vil gjer­ne ha fle­re med på la­get. Det er et stort be­hov for det­te, og både ute­ste­de­ne og po­li­ti­et er vel­dig gla­de for det­te til­bu­det, og sier det er nyt­tig at vi fin­nes, sier Sandberg.

De går både fre­dag og lør­dag kveld og natt, og sier at det sa­er­lig er be­hov for det­te på lør­dags­kvel­de­ne. Da er det man­ge ung­dom­mer som er ute på byen, og man­ge av dis­se kan fort kan få litt for mye al­ko­hol i seg.

➤ Kje­til Karlsen

TREN­GER FLE­RE: At­le Sandberg (t.v.), Ar­ve Sandberg og Svein Ro­ger Ha­gen­sen vil gjer­ne bli fle­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.