Gir ut ny ro­man

For lite be­sø­ken­de gjor­de at Gal­le­ri Kon­ser­ves måt­te luk­ke dø­re­ne etter seks må­ne­ders drift.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - Ja­nicke Yt­ter­vik ja­nicke@gat.no

Fro­de Mindre­bø åp­net gal­le­ri­et sam­men med Svenn­ing Fja­ere i slut­ten av april. I sep­tem­ber steng­te gal­le­ri­et dø­re­ne.

In­ter­es­sen for kort­reist kunst ble for li­ten.

– Vi åp­net dø­re­ne i den gam­le vin­kjel­le­ren på kon­serves­fab­rik­ken. Det som er kjent som Be­ma-byg­get, midt i Vare­bak­ken, sier Mindre­bø. Sam­men med Fja­ere ga de gal­le­ri­et et halvt år.

In­ter­es­sen holdt seg ikke

– Det var en vold­som re­spons på åp­nin­gen, men det ble for dår­lig be­søk etter­hvert. Det ble for mye inn­sats og for lite re­spons, sier Mindre­bø.

Gal­le­ri­et har hatt en sir­ku­la­sjon på lo­ka­le kunst­ne­re.

– Det var min greie da jeg ble ut­ford­ret, at jeg skul­le gjø­re noe med kort­reist kunst. Jeg skul­le ikke jage etter de sto­re, det kun­ne and­re gjø­re. Og vi fikk vist frem no­en, vi had­de åtte-ti kunst­ne­re i lø­pet av se­ons­gen. No­en gjor­de det rik­tig godt, and­re ikke fullt så godt. Hoved­grun­nen til at vi ga oss er at det ikke var nok folk. Det er lov å kom­me og se og ikke kjø­pe, men no­en må kom­me og se. Vi var for­be­redt på det­te, og vi vil­le gi oss i tide, når det ikke var liv la­get. Det var et for­søk, sier Mindre­bø.

In­gen of­fent­lig støt­te

I mot­set­ning til and­re gal­le­ri­er har Gal­le­ri Kon­ser­ves ikke hatt of­fent­lig støt­te, men har måt­te fi­nan­sie­rer alt selv.

– Det var et kal­ku­lert for­søk, no­en sjan­ser må en ta, sier Mindre­bø.

ARKIVFOTO

PO­PU­LA­ER ÅP­NING: Det kom godt med folk da gal­le­ri­et åp­net dø­re­ne i vår.

KJENT LOGO: Men gal­le­ri­et måt­te sten­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.