Elev­be­drift sat­ser på eks­klu­siv bål­pan­ne

Ung­doms­be­drif­ten Fir­epit UB hå­per å set­te fyr på mar­ke­det med bål­pan­ner.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - Ca­mil­la Hov­stø ca­mil­la@gat.no

De fire ele­ve­ne, Jan Mag­ne Ek, Se­bas­ti­an Bon­de­vik, Michael Gjøt­te­rud og Jo­han Byre­mo som går stu­die­spe­sia­li­se­ren­de på Drott­ning­borg, sat­ser nå på en ba­ere­kraf­tig bål­pan­ne, som de hå­per vil få fyr på mar­ke­det.

Be­drif­ten ble opp­ret­tet i sam­men­heng med fa­get, entreprenørskap og be­drifts­ut­vik­ling.

Ba­ere­kraf­tig

Fir­ePit UB er en bål­pan­ne pro­du­sert på en ba­ere­kraf­tig måte, ved bruk av lav­kar­bon­be­tong og en stål­pla­te. I bål­pan­nen kan man også opp­be­va­re ved.

– Den har en åtte­kan­tet form, og er pro­du­sert med tan­ke på mil­jø­et, brann­sik­ker­het og frem­ti­den, sier Jan Mag­ne Ek.

Det med­føl­ger bord­pla­ter, som kan fes­tes på bål­pan­nen alt etter hva som er øns­ke­lig. Det vil va­ere en rist på pan­nen, og mu­lig­het for gril­ling. I til­legg vil vi lage en høy kant av hen­syn til brann­sik­ker­het.

Design og ute­kos

De for­tel­ler at mål­grup­pen er al­le hjem som er opp­tatt av design og ute­kos.

– Vi har job­bet en stund med å få tak i ut­sty­ret vi tren­ger, og vil byg­ge den førs­te bål­pan­nen på Drott­ning­borg, med hjelp fra Mo­tek i Ar­ne­dal, sier Ek.

De har også fått råd og tips fra on­ke­len til Bon­de­vik, som er brann­mann.

Ung­doms­be­drif­ten er av­hen­gi­ge av og på ut­kikk etter spon­so­rer, og har al­le­re­de inn­går sam­ar­beid med blant an­net Al­li­an­ce Micro­fi­nan­ce, som job­ber med å hjel­pe men­nes­ker ut av fat­tig­dom i fle­re land.

– Vi vil gjer­ne sam­ar­bei­de med be­drif­ter, sier Bon­de­vik.

Ide­en til bål­pan­nen var det Michael Gjøt­te­rud som had­de. Han har va­ert med i en ung­doms­be­drift tid­li­ge­re, og må­let nå er å vi­dere­ut­vik­le den­ne ide­en, med å gjø­re bål­pan­nen enda sti­li­ge­re og mer bru­ker­venn­lig.

– Det er en luk­sus­vare til ute­kos. Den kan plas­se­res ute på ve­ran­da­en el­ler langs brygge­kan­ten for ek­sem­pel, sier Gjøt­te­rud.

De fire sy­nes fa­get entreprenørskap og be­drifts­ut­vik­ling er vel­dig spen­nen­de.

– Det er et bra fag for meg som ikke er ty­pisk skole­flink. Jeg er mer prak­tisk an­lagt og sy­nes fa­get er midt i blin­ken, sier Ek.

– Det er vel­dig la­e­re­rikt. Man la­erer om økonomi, le­del­se, hvor­dan en be­drift fun­ge­rer og hvil­ke rol­ler som trengs, blant an­net, leg­ger Gjøt­te­rud til.

UNG­DOMS­BE­DRIFT: De fire ele­ve­ne, Jan Mag­ne Ek, Jo­han Byre­mo, Se­bas­ti­an Bon­de­vik og Michael Gjøt­te­rud hå­per det er et mar­ked for ba­ere­kraf­ti­ge bål­pan­ner.

SPENTE: Ung­doms­be­drif­ten hå­per på sam­ar­beids­part­ne­re og spon­so­rer og sy­nes en­tre­pre­nør­skaps­fa­get er vel­dig spen­nen­de.

DESIGN: Ung­dom­me­ne har job­bet mye med de­sig­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.