Tak­tikk

Hitlers krig - - Andre Verdenskrig Hitlers Brutale Waffen Ss -

Iføl­ge en hånd­bok fra Waffen SS lær­te storm­trop­pe­ne å være «sterkt ka­mu­fler­te våg­hal­ser og ryk­ke fram raskt, kon­sen­trert og år­vå­kent». Den tak­tis­ke opp­læ­rin­gen de­res var der­for strids­fo­ku­sert, og ho­ved­sa­ke­lig be­reg­net på å ut­vik­le ag­gres­siv ma­nøv­rer­bar­het og mor­de­risk ef­fek­ti­vi­tet i fel­ten. For­mell ek­ser­sis ble skjø­vet i bak­grun­nen til for­del for felt­fer­dig­he­ter og øvel­ser be­reg­net på å bed­re SS­re­krut­te­nes strids­dyk­tig­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.