RØDE ARMÉ

TIDSPERIODE: JUNI–DE­SEM­BER 1941 LO­JA­LI­TET: SOV­JET­UNIO­NEN

Hitlers krig - - Andre Verdenskrig Operasjon Barbarossa -

SUM ✯✯✯

GRUSOM KOSTNAD

Den røde armé var kan­skje for­be­redt på vin­te­ren, men den led ka­ta­stro­fa­le tap. Det hers­ker stor uenig­het om tal­le­ne, men fra juni til de­sem­ber 1941 ble opp­til en mil­lion sol­da­ter drept i strid, og et ukjent an­tall ble så­ret. I til­legg ble over tre mil­lio­ner sol­da­ter tatt til fan­ge, og av dem skul­le to mil­lio­ner om­kom­me før fe­bru­ar 1942 på grunn av be­visst van­skjøt­sel fra tys­ker­nes side. 3– 4 mil­lio­ner sov­je­tis­ke sol­da­ter mis­tet li­vet på grunn av den tys­ke in­va­sjo­nen. Barbarossa slo an to­nen for fram­ti­di­ge taps­tall, og i 1945 had­de om­kring 25 mil­lio­ner sov­jet­rus­se­re mis­tet li­vet. Blant an­net er det fast­slått at 60 pro­sent av alle sov­je­tis­ke menn født i 1923 mis­tet li­vet un­der kri­gen.

AN­TALL ✯

I juni 1941 kun­ne Den røde armé mo­bi­li­se­re 5 mil­lio­ner mann i 303 di­vi­sjo­ner, men mel­lom juni og de­sem­ber sam­me år ble det dan­net 290 nye di­vi­sjo­ner og sam­let inn 1,25 mil­lio­ner menn til å for­sva­re Moskva.

UTRUSTNING

Man­ge sov­je­tis­ke vå­pen var for­el­det, der­iblant stan­dard­ge­væ­ret Mo­sin- Na­gant Mo­del. Det var rik­tig­nok på­li­te­lig, men ble opp­rin­ne­lig kon­stru­ert på 1800-tal­let. Ma­s­kin­ge­væ­ret DP-28 var tid­kre­ven­de å skif­te ma­ga­sin i, og selv gam­mel­dag­se Maxim ma­skin­ge­vær var fort­satt i bruk.

OVERLEVELSESEVNE ✯

Rus­ser­ne var bed­re rus­tet til vin­ter­krig enn tys­ker­ne. Uni­for­me­ne besto av pels­jak­ke, pels­lue og tra­di­sjo­nel­le tjuk­ke ull­støv­ler som kal­les va­len­ki. Dess­uten had­de de ski til bruk på is­lag­te vann.

LOGISTIKKSTØTTE ✯

Til å be­gyn­ne med var man­ge rus­sis­ke av­de­lin­ger for­lagt på tid­li­ge­re polsk ter­ri­to­ri­um som raskt ble in­va­dert. Dess­uten had­de de for få strids­vog­ner og laste­bi­ler med re­serve­de­ler, noe som før­te til lo­gis­tisk sam­men­brudd. Men en or­ga­ni­sert re­trett og om­grup­pe­ring på eget ter­ri­to­ri­um fikk den sov­je­tis­ke krigs­ma­ski­nen i full gang igjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.