ALEKSANDR VASILEVSKIJ

AK­TI­VE ÅR: 1915–1918, 1919–1959 TIL­HØ­RIG­HET: SOV­JET­UNIO­NEN

Hitlers krig - - Andre Verdenskrig Operasjon Barbarossa -

Aleksandr Mik­haj­lo­vitsj Vasilevskij var en dre­ven sol­dat un­der førs­te ver­dens­krig og i bor­ger­kri­gen, og han er kjent for å ha ar­bei­det sam­men med Ge­or­gij Zjukov i de al­li­er­tes kamp mot akse­mak­te­ne i kri­gens sis­te år, men han spil­te en vik­tig rol­le un­der in­va­sjo­nen i 1941 også.

I au­gust 1941 ble Vasilevskij ut­nevnt til le­der for ge­ne­ral­sta­bens ope­ra­sjons­di­rek­to­rat og nest­le­der for ge­ne­ral­sta­ben, noe som gjor­de ham til en av de mek­tigs­te mi­li­tæ­re le­der­ne i Den røde armé. To må­ne­der se­ne­re ble han sendt til Moskva for å være med på å ko­or­di­ne­re for­sva­ret av byen. Han del­tok i or­ga­ni­se­rin­gen av by­ens tre fron­ter, en jobb som ofte holdt ham i ar­beid til klok­ken fire om mor­ge­nen hver dag.

En bom­be ska­det Vasilevskij i slut­ten av ok­to­ber, men han fort­sat­te å føre opp­syn med for­sva­ret av Moskva helt til motoffensiven drev tys­ker­ne ut av byen 6. de­sem­ber.

Over: Vasilevskij had­de en vik­tig rol­le gjen­nom hele Den røde armés kamp mot akse­mak­te­ne, og han var til ste­de un­der Ja­pans ka­pi­tu­la­sjon i 1945.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.