WILHELM RIT­TER VON LEEB

AK­TI­VE ÅR: 1895–1938, 1939–1942 TIL­HØ­RIG­HET: TRED­JE RIKE

Hitlers krig - - Andre Verdenskrig Operasjon Barbarossa -

Un­der førs­te ver­dens­krig had­de Wilhelm Josef Franz Rit­ter von Leeb skapt seg en re­spek­ta­bel mi­li­tær karriere i Tysk­land. I 1916 fikk han Den mi­li­tæ­re or­dens rid­der­kors av Max Joseph for sin tap­per­het. Von Leeb er kjent for sin rol­le i å slå ned na­zis­te­nes øl­hall­kupp i 1933, der Hit­ler be­gyn­te å etab­le­re seg som en kjent skik­kel­se.

Av den grunn var von Leeb en av de kom­man­dan­te­ne Hit­ler lik­te dår­ligst da nazi­par­ti­et over­tok sty­rin­gen av lan­det, en si­tua­sjon som ble enda ver­re av at han kri­ti­ser­te par­ti­ets mer eks­tre­me ret­nings­lin­jer. Det før­te til at han ble pen­sjo­nert i 1938, men al­le­re­de i 1939 ble han gjen­inn­satt da Wehr­macht treng­te er­far­ne of­fi­se­rer.

Som kom­man­dant for Armé­grup­pe nord vant von Leeb Hitlers til­lit da styr­ke­ne hans raskt knus­te Sov­jets mot­stand i in­va­sjo­nens førs­te må­ne­der, og til slutt om­rin­get Leningrad to­talt. Selv om Hit­ler på det tids­punkt stop­pet fram­ryk­nin­gen med en di­rek­te ord­re, be­gyn­te han snart å kri­ti­se­re von Leeb for mang­len­de be­slutt­som­het. Nå var von Leeb grun­dig lei av fø­re­rens inn­blan­ding, så han ba om å få si fra seg kom­man­do­en, noe Hit­ler inn­vil­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.