KLIMENT VOROSJILOV

AK­TI­VE ÅR: 1917–1941 TIL­HØ­RIG­HET: SOV­JET­UNIO­NEN

Hitlers krig - - Andre Verdenskrig Operasjon Barbarossa -

Vorosjilov var en an­nen skik­kel­se med et svin­gen­de for­hold til Sta­lin, og i ti­den fram til 1941-in­va­sjo­nen had­de det vært tvil om hvor­vidt han hør­te hjem­me blant Sov­jet­unio­nens øvers­te le­de­re. Han satt i Sta­tens For­svars­ko­mi­té og had­de ført opp­syn med Sov­jets rol­le i vin­ter­kri­gen, men etter en se­rie yd­my­ken­de ne­der­lag var makt­po­si­sjo­nen hans blitt usik­ker.

Da Tysk­land be­gyn­te storinvasjonen i 1941, fikk han nordvestkommandoen med an­svar for fle­re for­skjel­li­ge fron­ter mot de fram­ryk­ken­de nazistene. I sep­tem­ber 1941 had­de han en sen­tral rol­le i for­sva­ret av Leningrad, og han ble hed­ret for per­son­lig tap­per­het da han le­det et mot­an­grep mot tys­ker­ne uten an­net enn en pis­tol å for­sva­re seg med. Tak­tik­ken hans ble imid­ler­tid reg­net som an­tik­va­risk og lite ef­fek­tiv mot akse­mak­te­ne, og han ble snart er­stat­tet av Gre­go­rij Zjukov.

«DA TYSK­LAND BE­GYN­TE STORINVASJONEN I 1941, FIKK HAN NORDVESTKOMMANDOEN.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.