OPERASJON TYFON BE­GYN­NER

2. ok­to­ber 1941

Hitlers krig - - Andre Verdenskrig Operasjon Barbarossa -

Tross for­sin­kel­ser fra akse­mak­te­nes over­kom­man­do, be­gyn­ner den tak­tis­ke ope­ra­sjo­nen for å ta Moskva raskt og skjæ­re hjer­tet ut av Sov­jet­unio­nen. Den opp­rin­ne­li­ge pla­nen om å ta ho­ved­sta­den på fire må­ne­der vi­ser seg å være for am­bi­siøs, så Hit­ler be­stem­mer seg for å an­gri­pe både nord­fra og sør­fra.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.