FEDOR VON BOCK

AK­TI­VE ÅR: 1898–1945 TIL­HØ­RIG­HET: TRED­JE RIKE

Hitlers krig - - Andre Verdenskrig Operasjon Barbarossa -

Mo­ritz Al­brecht Frie­drich Fedor von Bock var en glø­den­de kom­man­dant som kal­tes «der Ster­ber» for­di han viet seg så to­talt til det tys­ke mi­li­tæ­ret. Han men­te at å dø i strid for fedre­lan­det var den størs­te he­der en sol­dat kun­ne opp­nå.

Von Bock kom inn i Sov­jet-in­va­sjo­nen som en av Hitlers ynd­lings­ge­ne­ra­ler. Han had­de en se­rie vel­lyk­ke­de felt­tog og slag bak seg, og han had­de inn­fly­tel­se nok til å end­re Hitlers in­va­sjons­pla­ner og vel­ge en mer di­rek­te fram­gangs­måte for å ta Moskva raskt. Men i lø­pet av de førs­te må­ne­de­ne opp­sto det uover­ens­stem­mel­ser da Hit­ler ig­no­rer­te von Bocks fore­spør­sel om å ig­no­re­re mot­stands­lom­mer og ret­te styr­ke­ne mot Moskva.

Von Bock fikk til slutt kom­man­do­en over Operasjon Tyfon, den nye pla­nen for å ta Moskva, og tak­ket være hans ord­rer og tak­tikk var nazistene svært nær ved å ta byen. Men gru­som­me vin­ter­for­hold og øken­de sov­je­tisk mot­stand før­te til re­trett fra Moskva i de­sem­ber 1941.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.