«Øns­ket seg et skred­der­sydd hus»

Hyttemagasinet - - Arkitektperlen Askvoll -

– Den­ne de­len av Askvoll er byg­get i uli­ke sti­ler til uli­ke ti­der. Her er det bygg­mes­ter­fun­kis, sveit­ser­stil, og ett og an­net fer­dig­hus. De fles­te hu­se­ne er også i no­gen­lun­de sam­me ska­la. Vår tan­ke her var «å in­te­gre­re oss ska­la­mes­sig». Den størs­te ut­ford­rin­gen var der­for å få til­pas­set byg­nin­gen til tom­ten og få mest mu­lig ut av den flot­te be­lig­gen­he­ten; ut­sikt, over­bygg, ter­ras­ser, sier ar­ki­tekt Magnus Wåge.

Han øns­ket sær­lig at byg­gets form skul­le gi litt uli­ke re­la­sjo­ner mot sjø­en.

– Stu­en kra­ger ut mot den bes­te ut­sik­ten og trek­ker deg nær­me­re sjø­en, oppå stu­en gir det­te ter­ras­se og un­der får vi et over­dek­ket ute­are­al alt med ett en­kelt grep, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.