Tre­topp­hyt­ter i med­vind

Hyttemagasinet - - Småplukk -

Tre­topp­hyt­ter er bok­sta­ve­lig talt i vin­den som ald­ri før. I hyt­te­ne på Vegge­fjell går det så det su­ser i tre­top­pe­ne: Ny­lig ble gjest nr. 1000 be­hø­rig feiret. Pro­sjek­tets far, Trond Barth An­der­sen, har ført nøye sta­ti­stikk over bru­ken.

– Vi har vel­dig godt be­legg i hel­ge­ne, langt mind­re i uke­da­ge­ne. Så er vi fort­satt bare i start­fa­sen. Til­bu­det vårt må få tid til å bli til­strek­ke­lig kjent, men jeg fø­ler vi er på god vei, og gjest num­mer 1.000 kom ras­ke­re enn vi had­de reg­net med.

Trond Barth An­der­sen er hek­ta på tre­ma­te­ria­ler og alt du kan be­nyt­te tre­verk til. Med hjelp av blant an­net barne­barn, har Barth An­der­sen la­get bord, sto­ler, knag­ger og an­net helt nød­ven­dig in­ven­tar av trær fra sko­gen på top­pen av Vegge­fjell. Fem hyt­ter, og fem tre­slag, svar­tor, eik, bar­lind, bjørk og ask. Hver hyt­te har sin egen tre­sort. Unn­ta­ket er trap­pe­ne som el­lers er la­get i ask.

Bru­mund­dal var først ute med tre­topp­hyt­ter. Der lei­er brudepar seg inn for å ha sin førs­te natt som gif­te sam­men. Trond Barth An­der­sen er litt over­ras­ket over at brudepar ikke har opp­da­get Vegge­fjell. Han leg­ger der­for inn føl­gen­de mar­keds­fø­ring:

- Vi er ute etter ver­dens al­ler førs­te tre­topp­barn på Vegge­fjell!

Folk bru­ker gift­mid­del for å bli kvitt mæv­ver’n, det er feil! Må skrem­me mæv­ver’n, tram­pe i bak­ken og hyt­te med neva’n mens du skri­ker: «Dra tellhælve­te ditt satans lil­le rass­høl!!» I pe­rio­der bor vi nes­ten like mye her som i Nam­sos.Bjar­ne Brønd­bo om den 90 kvad­rat­me­ter sto­re hyt­ta på Grong i Trøn­de­lag. Den laf­te­de tøm­mer­hyt­takjøp­te de i 2012.

@oslol­os1

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.