Kar­bo til kat­ten, fett til hun­den

Hyttemagasinet - - Småplukk -

Har du med hund el­ler katt på hytte­fe­rie vil du sik­kert at de skal ha det like hyg­ge­lig som fa­mi­li­en el­lers. Og da er selv­føl­ge­lig ma­ten vik­tig.

Kat­ter er kan­skje ikke like hypp på pro­tei­ner som an­tatt. Hun­de­ne be­kref­ter at fett er det bes­te de vet, skri­ver forsk­ning.no.

– No­en eks­per­ter har trodd at kat­ter tren­ger en di­ett med 40–50 pro­sent pro­tei­ner, sier pro­fes­sor Jean Hall ved Ore­gon Sta­te Uni­ver­sity.

– Våre funn er vel­dig for­skjel­li­ge fra tal­le­ne som brukes i mar­keds­fø­ring og kom­mer til å ut­ford­re dyre­fôr­in­du­stri­en, sier hun.

Fun­ne­ne hun snak­ker om kom ut av en un­der­sø­kel­se av 17 voks­ne og fris­ke hun­der og 27 kat­ter.

I fire uker fulg­te fors­ker­ne med på hva dy­re­ne valg­te å spi­se. De had­de fire valg. Mat med mye fett, mye pro­tei­ner, mye karbo­hy­dra­ter el­ler en mer ba­lan­sert va­ri­ant.

Fors­ker­ne trik­set med blant an­net sma­ken og kon­sis­ten­sen slik at alle fire va­ri­an­te­ne skul­le være vel­sma­ken­de for dy­re­ne. De kun­ne spi­se ak­ku­rat hva de vil­le.

Kat­te­ne valg­te å inn­ta 43 pro­sent av ka­lo­ri­ene de treng­te i form av karbo­hy­dra­ter og 30 pro­sent fra pro­tei­ner.

For hun­de­ne i Halls eks­pe­ri­ment be­sto 41 pro­sent av energi­inn­ta­ket av fett og 36 pro­sent fra karbo­hy­dra­ter i gjen­nom­snitt.

Nor­ge har 18 vei­er med sta­tussom na­sjo­na­le tu­rist­vei­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.