20 m2

FØ­LING MED FJÆ­RA

Hyttemagasinet - - Smått Og Smart -

Tom­ten var et håp­løst ut­gangs­punkt for ei­er­nes øns­ke: De vil­le ha et bade­hus i fjære­stei­ne­ne der det var smalt, bratt og ulendt.

Og pro­ble­ma­tik­ken er kjent for man­ge: Hyt­ta lig­ger et lite styk­ke fra van­net, og i lø­pet av en som­mer blir det (alt­for) man­ge tu­rer opp og ned fra hyt­ta med sitte­pu­ter, ben­sin­kan­ner, flyte­ves­ter og mat og drik­ke. Hvem vil vel være ved hyt­ta når van­net fris­ter bare et stein­kast unna..?

For deg med hyt­te et el­ler an­net sted langs kys­ten er det selv­føl­ge­lig ikke bare de to­po­gra­fis­ke for­ut­set­nin­ge­ne som er en ut­ford­ring. For­bu­det mot å byg­ge i strand­so­nen er nok langt tøf­fe­re å hans­kes med, men unn­tak fin­nes fra alle reg­ler og dess­uten har vi hyt­ter også and­re ste­der enn der salt­van­net kjæ­ler med sva­ber­ge­ne. Ikke minst er det en trend at sta­dig fle­re søker mot inn­lan­det og fersk­vann.

Men for den­ne fa­mi­li­en hand­let det alt­så om hvor­dan de skul­le få på plass et bade­hus på en vans­ke­lig tomt. De vil­le ikke spren­ge, og det hand­let mest om å fin­ne en for­nuf­tig plas­se­ring og ut­for­ming på de 20 kvad­rat­me­ter­ne.

Der­med er det blitt et prak­tisk bade­hus som ut­nyt­ter ter­ren­get op­ti­malt. Mot bak­veg­gen er sva­ber­get blitt en del av hyt­ta: Den lil­le berg­nab­ben har fått stå, og er byg­get inn i ben­ken som gir man­ge sitte­plas­ser og god lag­rings­plass. Ben­ken har fått lokk og svel­ger unna alt fra fiske­snø­rer til pu­ter. Hyt­ta har fått en L-form for å tek­kes om­gi­vel­se­ne.

Ikke minst vik­tig er bryg­ga som er byg­get som en for­len­gel­se av bade­hu­set. Den er bred og med en ge­ne­røs stør­rel­se som gjør den til et yn­det opp­holds­sted for hele fa­mi­li­en – og gjer­ne hele da­gen.

Også her har na­tu­ren fått være i fred: På sva­ber­get, der for­tøy­nings­på­len av­slø­rer at det var her bå­ten fikk land­fes­te, stik­ker nå fjel­let flott og frei­dig opp gjen­nom brygge­plat­tin­gen.

STEINSATT: Om­gitt av sva­berg og stein ble det helt na­tur­lig at de­ler av na­tu­ren stik­ker opp foran hyt­ta – og også gjen­nom en av veg­ge­ne inni hyt­ta.

MA­RI­TIMT HVILESTED: Søk ly for forbi­gå­en­de regn­sku­rer, el­ler slapp av etter et forfriskende bad. Inn­red­nin­gen i bade­hu­set er prak­tisk, spar­tansk og tøft med reis­ver­ket som blikk­fang

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.