De voks­ne må ven­ne seg til å se sitt eget speil­bil­de når de run­der hjør­net.

Hyttemagasinet - - På Hyttebesøk Stormen, Kristiansand -

Den er res­tau­rert fle­re gan­ger si­den da. Men de har blant an­net tatt vare på den ori­gi­na­le inn­gangs­dø­ren, noe som gjør hyt­ta eks­tra sjar­me­ren­de. Litt borten­for ser vi enda en byg­ning som vi­ser seg å være hele bade­roms­av­de­lin­gen, med dusj in­klu­dert. Uten strøm på øya el­ler vann inn­lagt er det al­li­ke­vel mu­lig å få alle fa­si­li­te­ter.

I fjæ­ra ser vi bar­na le­ker. De er to­talt i sin egen ver­den der de ska­per sine egne uni­vers. Kan­skje de fan­ger krab­ber til mid­dag? For med det våte ele­ment rett uten­for har det all­tid vært na­tur­lig å for­sy­ne seg av ha­vets spis­kam­mer.

Og mens bar­na le­ker må de voks­ne ven­ne seg til å se sitt eget speil­bil­de når de run­der hjør­net. I for­viss­ning om at in­gen har ma­ken.

Even­tyr­lig oppus­sing var­tet også opp med nye lam­per og dør­pynt.

MARITIMT:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.