MOSHE DAYAN (1915–1981)

Kriger 1950-1995 - - SEKSDAGERSKRIGEN -

Voks­te opp på en kib­butz og ble al­le­re­de som 14-åring med i un­der­grunns­be­ve­gel­sen Ha­ganah. Del­tok i bri­te­nes ok­ku­pa­sjon av Li­ba­non i 1941, hvor han mis­tet et øye i kamp med Vichy-frans­ke trop­per.

Un­der 1948-krigen le­det han først for­sva­ret av Jor­dan­da­len og ble se­ne­re kom­man­dant i Je­ru­sa­lem. Han del­tok også i vå­pen­hvile­for­hand­lin­ge­ne med ara­ber­ne. 1953–1958 var han ge­ne­ral­stabs­sjef og le­det om­or­ga­ni­se­rin­gen av IDF og plan­leg­gin­gen av felt­to­get i Si­nai un­der Suez­kri­gen (1956). Ble inn­valgt i Knes­set for Ar­bei­der­par­ti­et i 1959. Ut­nev­nel­sen av Moshe Dayan til for­svars­mi­nis­ter 1. juni 1967 skjed­de etter mas­sivt press fra of­fi­se­rer og opi­nio­nen, en post han had­de fram til 1974. Da måt­te han gå av etter Israels mang­len­de be­red­skap for­ut for Yom Kip­pur­kri­gen i 1973. Ble uten­riks­mi­nis­ter i Me­nachem Begins høyre­re­gje­ring i 1977 og var vik­tig i til­na­er­min­gen til Egypt som mun­net ut i Camp Da­vid-av­ta­len i 1978. Skrev tre selv­bio­gra­fis­ke ver­ker og var kjent som iv­rig ama­tø­rar­keo­log.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.