KIL­LER- LOOKEN

TICHELMAN PROMOTERTE SEG SELV GANS­KE HEFTIG PÅ ALLE SINE PROFILER I SO­SIA­LE MEDI­ER.

Kvinner som dreper - - Dødelig Callgirl -

Med am­bi­sjo­ner om å bli mo­dell sat­te Alix ty­de­li­ge spor etter seg i so­sia­le medi­er og had­de en egen nett­side de­di­sert til alle bil­der av hen­ne. I til­legg til pro­fi­len på « Se­eking Ar­ran­ge­ment » had­de hun en Face­bo­ok- og en Twit­ter- kon­to der hun pos­tet ting re­gel­mes­sig, og had­de til og med en egen make­up- ka­nal på You­tube. Un­der alia­set Ak­ken­ne­dy pos­tet Tichelman en sju mi­nut­ter lang vi­deo om hvor­dan du får smokey- eye- sti­len. Kom­men­tar­fel­tet ren­ner over av sin­ne; en se­er har en en­kelt kom­men­tar: « Ond­skap » .

I til­legg til en ama­tør­mes­sig vei­led­nings­vi­deo pos­tet hun også en vi­deo av Rio­pel­les ape­kat­ter for fire år si­den, og har tryk­ket li­ker på fle­re vi­deo­er, inkludert vi­deo­blogg- sen­sa­sjo­nen Jen­na Mar­bles, en mu­sikk­vi­deo for rap- ar­tis­ten Ig­gy Aza­leas sang Mur­da Biz­niss og en do­ku­men­tar fra Na­tio­nal Ge­o­grap­hic om heroin. På sin per­son­li­ge Face­bo­ok- side, som nå er stengt, skrev Tichelman: « Det er vir­ke­lig fint å pra­te med and­re om draps­or­gi­er og å dre­pe and­re med kaldt blod … og de els­ker det også. In­gen for­døm­mel­se. Yess! »

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.