Over­tar Simek-an­legg

Amv-sjef Pe­der An­der­sen job­ber for å sik­re ny drift

Lister - - NYHETER - Av Mo­na Wi­kø­ren

Ons­dag sig­ner­te AMV AS kon­trakt om kjøp av pro­duk­sjons­an­leg­get til den kon­kurs­ram­me­de verfts­be­drif­ten Simek AS i Flekke­fjord.

Det ble klart gjen­nom en presse­mel­ding som Pe­der An­der­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i AMV AS (An­der­sen me­ka­nis­ke verk­sted AS), send­te ut ons­dag for­mid­dag.

Utre­der mu­lig­he­ter

– Vår hen­sikt med kjø­pet er et øns­ke om en vi­de­re in­du­stri­ell drift på verfts­ei­en­dom­men. Per i dag ut­re­des uli­ke mu­lig­he­ter hvor vi vil kom­me til­ba­ke til når yt­ter­li­ge­re de­tal­jer er kon­kre­ti­sert, skri­ver An­der­sen som over­for Lis­ter be­kref­ter at det drei­er seg om kjøp av pro­duk­sjons­an­leg­get, ikke om­lig­gen­de ei­en­dom­mer.

Kjøpe­sum­men er 38 mil­lio­ner kro­ner.

Pe­der­sen opp­ly­ser vi­de­re at AMV har be­hov for yt­ter­li­ge­re area­ler for vi­dere­ut­vik­ling av egen virk­som­het og de­ler av an­leg­get vil bli be­nyt­tet til det­te.

Vi­dere­ut­vik­ling

–Vi er i dia­log om etab­le­ring av virk­som­het til un­der­le­ve­ran­dør av AMV som vil va­ere en at­trak­tiv le­ve­ran­dør til den me­ka­nis­ke in­du­stri i re­gio­nen. Vi­de­re job­bes det med å sik­re av­ta­ler med and­re in­du­stri­el­le ak­tø­rer for å sik­re drift på de­ler av an­leg­get som ikke be­nyt­tes av over­nevn­te, skri­ver An­der­sen og fort­set­ter:

– Vi ser gjen­si­di­ge ef­fek­ter mel­lom vår drift og verfts­ei­en­dom­men. Det er et flott an­legg som vil kun­ne va­ere et godt ut­gangs­punkt for å vi­dere­ut­vik­le den virk­som­he­ten som AMV AS i dag ut­øver.

An­der­sen gir ut­trykk for at det også er øns­ke­lig å til­rette­leg­ge for å til­trek­ke and­re ak­tø­rer som eien­dom­men er hen­sikts­mes­sig for.

– Må­let er å bi­dra til at re­gio­nen be­hol­der og vi­dere­ut­vik­ler den tryg­ge na­e­rin­gen som me­ka­nisk in­du­stri be­tyr og vil bety i frem­ti­den. Vår opp­fat­ning er at lo­kalt, in­du­stri­elt ei­er­skap vil styr­ke eien­dom­men samt bi­dra til yt­ter­li­ge­re syner­gi­ef­fek­ter i for­hold til en ef­fek­tiv og pro­duk­tiv ut­nyt­tel­se av om­rå­det til in­du­stri­el­le for­mål, skri­ver An­der­sen.

– Når kan man for­ven­te at det blir ny drift i an­leg­get?

–Nå som kon­trak­ten er un­der­skre­vet, be­gyn­ner vi å job­be med det­te, sier An­der­sen til Lis­ter.

«Vår hen­sikt med kjø­pet er et øns­ke om en vi­de­re in­du­stri­ell drift på verfts­ei­en­dom­men» PE­DER AN­DER­SEN

Pe­der An­der­sen er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i AMV AS som kjø­per pro­duk­sjons­an­leg­get etter Simek AS.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.