Be­kym­ret for frem­ti­den

Na­e­rings­mi­nis­te­ren be­søk­te lo­ka­le in­du­stri­be­drif­ter

Lister - - NAERINGSLIV - Av Tor­rey Enok­sen

Norsk pro­sess­in­du­stri må reg­nes som en av de mest miljø­venn­li­ge i ver­den, men USAS var­sel om toll­sat­ser gjør si­tua­sjo­nen usik­ker.

Det me­ner na­e­rings­mi­nis­ter Tor­bjørn Røe Isak­sen.

Tirs­dag gjes­tet stats­rå­den Alcoa og Chas­six Nor­way AS i Lunde­vå­gen i Far­sund. De to in­du­stri­be­drif­te­ne med til sam­men 550 an­sat­te er helt av­hen­gi­ge av gode eks­port­av­ta­ler med EU og res­ten av ver­den.

Usik­ker­he­ten på­vir­ker

Si­tua­sjo­nen for norsk in­du­stri er blitt tøf­fe­re det sis­te året, etter at USA har vars­let høy­ere toll på stål og alu­mi­ni­um. Det­te er både stats­rå­den og le­del­sen ved hjørne­steins­be­drif­te­ne sva­ert opp­tatt av.

– Det førs­te en må vite om den nors­ke eks­port­ret­te­de in­du­stri­en, er at den er vel­dig sår­bar for det som skjer på ver­dens­mar­ke­det. De eks­por­te­rer ikke så vel­dig mye til USA di­rek­te, men vi eks­por­te­rer mas­se til EU, sier na­e­rings­mi­nis­ter Røe Isak­sen, og fort­set­ter:

– Det var en pe­rio­de en trus­sel som hang over oss som vil­le gitt oss høy­ere toll. Det vil­le ram­me ar­beids­plas­ser helt di­rek­te på sikt. Der ble vi red­det av Eøs-av­ta­len. Men den tur­bu­len­sen som er der nå, den usik­ker­he­ten det ska­per for norsk eks­port­in­du­stri, den er dår­lig for Nor­ge. Ikke minst det­te med in­ves­te­rin­ger inn mot virk­som­he­te­ne. Hel­dig­vis gikk det bra for oss.

Mer­kes in­di­rek­te

Selv om Nor­ge er en li­ten eks­por­tør av stål og alu­mi­ni­um til USA, kan kun­de­ne til de to sto­re alu­mi­ni­ums­pro­du­sen­te­ne bli ram­met.

Ikke minst ved bil­del­fab­rik­ken Chas­six Nor­way AS. De la­ger de­ler til bil­pro­du­sen­ter som Mer­ce­des Benz, Por­sche og man­ge fle­re. Ame­ri­kans­ke myn­dig­he­ter kan ileg­ge dis­se straffe­toll til for­del for ame­ri­kans­ke bil­pro­du­sen­ter. Dét kan igjen ram­me virk­som­he­ten på Lis­ta ved at det blir pro­du­sert faer­re bi­ler.

–Nå har Trump åp­net skuf­fen. Stål og alu­mi­ni­um er ikke en stor eks­port­vare til USA. Bil­de­ler der­imot, dét kan få en in­di­rek­te inn­virk­ning. Vi snak­ker om en eks­port av bil­de­ler for rundt 300 mil­lio­ner kro­ner i året. Fort­set­ter det­te, kom­mer det noe nytt i nes­te run­de, me­ner na­e­rings­mi­nis­te­ren.

Stor på­gang

Un­der be­sø­ket ved Alcoa fikk Røe Isak­sen en orientering om pro­duk­sjo­nen, og om hvor­dan ar­beids­styr­ken er or­ga­ni­sert. Blant an­net fikk han møte noen av de 150 vi­ka­re­ne som i som­mer har holdt hju­le­ne i gang ved fab­rik­ken.

– Vi har et luk­sus­pro­blem. Det er stor på­gang av unge men­nes­ker som øns­ker en som­mer­jobb her. Det som også er sva­ert gle­de­lig, er at 40 pro­sent av som­mer­vi­ka­re­ne våre er kvin­ner. Det er vik­tig i en sva­ert manns­do­mi­nert virk­som­het, me­ner verks­di­rek­tør Tor Ar­ne Berg.

– Mi­nis­te­ren er be­visst

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Alcoa Nor­ge, Kai Ru­ne Heggland, me­ner alu­mi­ni­ums­pro­du­sen­ten mer­ker usik­ker­he­ten ved­rø­ren­de fly­ten av me­tall på ver­dens­mar­ke­det.

–Vi ser at det kom­mer mer me­tall inn i mar­ke­det. Det har igjen ført til at pri­se­ne er lave. Det er et over­skudd av me­tall på mar­ke­det. Ki­na har over­ka­pa­si­tet på sine verk. De har eks­por­tert vel­dig mye, som igjen fø­rer til at pri­se­ne hol­des lave. Jeg er vel­dig glad for at mi­nis­te­ren er vel­dig be­visst, og har det­te på sin agen­da. Spe­si­elt på hvor­dan si­tua­sjo­nen på­vir­ker oss. De føl­ger med og har et blikk på det­te. Det er jeg vel­dig glad for, sier Heggland.

Jeg er vel­dig glad for at mi­nis­te­ren er vel­dig be­visst, og har det­te på sin agen­da KAI RU­NE HEGGLAND, AD­MI­NI­STRE­REN­DE DI­REK­TØR FOR ALCOA NOR­GE

Na­e­rings­mi­nis­ter Tor­bjørn Røe Isak­sen i sam­ta­le med fag­for­enings­le­der Ole Ståle­sen like etter an­komst Alcoa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.