Na­bo­er skep­tis­ke til byg­ging

Øns­ker be­va­re saer­preg

Lister - - NYHETER - Av Hed­da Ovi­dia Stø­len

Far­sund kom­mu­ne har fått inn en rek­ke inn­spill fra de na­er­mes­te na­bo­ene an­gå­en­de plan­lagt byg­ging på Bau­sje.

Vi som na­er­mes­te na­bo­er til de nye byg­ge­ne øns­ker å be­va­re saer­pre­get til den­ne eld­re be­byg­gel­sen NA­BO­ER TIL PLAN­LAGT BYGGEOMRÅDE På BAU­SJE

Area­let på Bau­sje øns­kes å re­gu­le­res om til bo­lig­for­mål. Om­rå­det det er snakk om be­står av om­trent to de­kar dyr­ket mark med gras­pro­duk­sjon, og ei­es av Jor­unn Brek­ne.

Tei­gen gren­ser inn­til ek­sis­te­ren­de bo­lig­felt mot vest, og lig­ger mel­lom fyl­kes­vei 43 og Tjør­ve­vei­en, som er kom­mu­nal vei. Bau­sje­san­den, som er stat­lig fri­lufts­om­rå­de, lig­ger sør for vei­en.

To tom­ter

I pla­nen, ut­ar­bei­det av in­ge­ni­ørog ar­ki­tek­tur­fir­ma­et As­plan Viak, inn­går det to nye bo­lig­tom­ter med stør­rel­se 0,9 og 1 de­kar. Fir­ma­et me­ner det med­tas to tom­ter for å gi en bruk­bar ut­nyt­tel­se, og at den nye be­byg­gel­sen på om­rå­det vil ha sam­me høy­de som ek­sis­te­ren­de be­byg­gel­se og der­med ikke vil ha en ne­ga­tiv inn­virk­ning på land­ska­pet.

Be­bo­ere på Bor­haug, Syl­via og Thor­bjørn Tøn­nes­sen, me­ner at re­gu­le­rings­for­sla­get bør av­vi­ses, etter­som om­rå­det i både gam­mel og ny kom­mune­plan er mar­kert som Lnf­om­rå­de.

Lnf-om­rå­de

De me­ner at en slik end­ring vil til­side­set­te na­bo­ers og and­re be­rør­tes rett til å ut­ta­le seg til kom­mune­pla­nen, og at de må kun­ne for­hol­de seg til ved­tat­te pla­ner. De me­ner også bygge­pla­ne­ne vil ha en ne­ga­tiv inn­virk­ning på Bau­sje­san­den som fri­lufts­om­rå­de, da de me­ner area­let hel­ler bur­de bru­kes til par­ke­ring- og ser­vice­om­rå­de.

Na­bo­er til ei­en­dom­men, Reid Ing­var Nord­bø, An­ne Ma­rie T. Mart­hin­sen, Gunn Lis­beth Nil­sen og Ron­ny Nil­sen, har gått sam­men om en fel­les ut­ta­lel­se. De me­ner at høy­den og stør­rels en på det plan­lag­te byg­get bør re­du­se­res.

Øns­ker sam­svar

I sitt inn­spill gir de ut­trykk for at byg­get ser ut til å va­ere høy­ere enn tid­li­ge­re skis­sert, og at det vil bli minst like ru­ven­de som før. De sy­nes også at byg­get må stå i sam­svar med den ek­sis­te­ren­de be­byg­gel­sens form­språk og øns­ker sal­tak.

– Vi som na­er­mes­te na­bo­er til de nye byg­ge­ne øns­ker å be­va­re saer­pre­get til den­ne eld­re be­byg­gel­sen, og hå­per på for­stå­el­se for det­te og at ny be­byg­gel­se til­pas­ser seg det­te, av­slut­ter de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.