Tid­li­ge­re ei­er er sik­tet

Øko­krim tar grep

Lister - - NYHETER - Av Mo­na Wi­kø­ren

Den nors­ke re­de­ren Ge­org Ei­de (52) vil­le sen­de skan­dale­ski­pet «Har­rier» til ulov­lig skips­hug­ging i Pa­kis­tan, me­ner Øko­krim.

Det mel­der Da­gens Na­e­rings­liv fre­dag.

Øko­krim be­kref­ter over­for avi­sen at den tid­li­ge­re ei­e­ren av ski­pet, sel­ska­pet Ei­de Ma­ri­ne Eien­dom, er sik­tet i sa­ken sam­men med det kon­kurs­ram­me­de Ei­de Ma­ri­ne Ser­vices. Sik­tel­se­ne har ikke va­ert tid­li­ge­re kjent.

Ei­de Ma­ri­ne Eien­dom solg­te ski­pet til sel­ska­pet Ju­lia Ship­ping Inc i juli 2015, et sel­skap som iføl­ge avi­sen er re­gist­rert på øy­sta­ten St. Kitts og Ne­vis i Ka­ri­bia.

Ukla­re ei­er­for­hold

I for­ri­ge uke for­lot «Har­rier» lan­det etter å ha blitt tvun­get av nors­ke myn­dig­he­ter til å lig­ge for­tøyd i mer enn ett år i Spinds­fjor­den.

Selv om bå­ten iføl­ge ord­fø­rer i Far­sund kom­mu­ne, Arnt Abra­ham­sen, ikke di­rek­te har gjort noen ska­der mens den har va­ert her, er det mer for­his­to­ri­en og usik­ker­he­ten rundt hva den­ne bå­ten er og hva den be­står av som har frust­rert.

– Eier­for­hol­de­ne har også til dels va­ert ukla­re, selv om det he­ter Ju­lia Ship­ping. Det er usik­ker­he­ten som alt­så har va­ert det ver­ste, så det blir godt å få den ut igjen, ut­tal­te Abra­ham­sen da «Har­rier» var på vei ut av Far­sund-skjaer­går­den.

Er­kjen­ner ikke skyld

–Sik­tel­se­ne går ut på at man har hatt en tan­ke om å skra­pe ski­pet, sier ad­vo­kat Arild Dyn­ge­land som Ei­de som er ene­ei­er, dag­lig le­der og styre­le­der i Ei­de Ma­ri­ne Eien­dom og tid­li­ge­re ene­ak­sjo­na­er og styre­le­der i Ei­de Ma­ri­ne Ser­vices til Da­gens Na­e­rings­liv.

Dyn­ge­land oppy­ser til avi­sen at Ei­de ikke er per­son­lig sik­tet og at Ei­de ikke er­kjen­ner straff­skyld.

«Beaching»

– Miljø­di­rek­to­ra­tet og Øko­krim me­ner pla­nen var å smug­le ski­pet ut av Nor­ge til så­kalt «beaching», skips­hug­ging på en mile­lang strand ved kys­ten i Ga­da­ni noen mil fra Ka­ra­chi i Pa­kis­tan, skri­ver avi­sen.

Da­gens Na­e­rings­liv skri­ver vi­de­re at Oslo ting­rett i juli ga Øko­krim pant for 12 mil­lio­ner kro­ner i «Har­rier», som sik­ker­het for en mu­lig gi­gant­bot og inn­drag­nings­krav mot Wi­ra­na Ship­ping Cor­po­ra­tion.

– Øko­krim me­ner det er det­te Sin­ga­po­re-ba­ser­te sel­ska­pet, som er et av ver­dens størs­te «cash-buy­er»-sel­skap, som var den re­el­le kjø­pe­ren av laste­ski­pet i 2015, skri­ver avi­sen.

På bak­grunn av be­slut­nin­gen fra Oslo ting­rett be­kref­ter po­liti­ad­vo­kat Mag­nus Engh Ju­el over­for Da­gens Na­e­rings­liv at Wi­ra­na Ship­ping Cor­po­ra­tion er sik­tet i sa­ken.

For­svar­lig gjen­vin­ning

1. au­gust ble det be­kref­tet at eks­port av «Har­rier» var god­kjent både av nors­ke og tyr­kis­ke myn­dig­he­ter til å sei­le til Tyr­kia for lov­lig og for­svar­lig gjen­vin­ning. Ski­pet er klas­si­fi­sert som av­fall, og eks­port av av­fall er un­der­lagt et om­fat­ten­de re­gel­verk både na­sjo­nalt og in­ter­na­sjo­nalt for å sik­re at av­fal­let ikke kom­mer på av­veie.

Til­la­tel­sen er gitt av nors­ke og tyr­kis­ke miljø­myn­dig­he­ter på bak­grunn av søk­nad fra Norsk Gjen­vin­ning om eks­port av ski­pet, som be­teg­nes som av­fall.

Re­de­ri­et Ju­lia Ship­ping har opp­fylt på­leg­ge­ne de har blitt ilagt fra Miljø­di­rek­to­ra­tet og Sjø­farts­di­rek­to­ra­tet har gjen­nom­ført in­spek­sjon av ski­pet.

FOTO: OLAV HOEL

Far­sund-ord­fø­rer Arnt Abra­ham­sen spratt champag­nen da «Har­rier» for­lot Far­sund sist uke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.