Gode mat­opp­le­vel­ser i kø i Flekke­fjord

Lør­dag er det du­ket for his­to­ri­ens førs­te Smaa­by­s­mag i Flekke­fjord.

Lister - - KULTUR - Av Karo­li­ne Jo­hann­es­sen Lit­land

– I for­bin­del­se med 175-års­ju­bi­le­et til Flekke­fjord i fjor flyt­tet res­tau­ran­te­ne i byen ut i ga­ten. Det var vel­dig po­pu­la­ert, og vi fikk man­ge gode til­bake­mel­din­ger, sier Frode Johannesen, le­der i Smaabyen Flekke­fjord.

Fjor­årets hap­pe­ning er bak­grun­nen for at det i år ar­ran­ge­res Smaa­by­s­mag, et ar­ran­ge­ment som skal ha fo­kus på mat og mat­opp­le­vel­ser. I til­legg til at by­ens res­tau­ran­ter flyt­ter ut i Elve­ga­ten, del­tar også 8–10 små­pro­du­sen­ter.

– Det blir blant an­net kake­kurs, sjo­ko­lade­kurs og øl­sma­king med Cen­tral By­bryg­ge­ri, for­tel­ler han.

Det blir også un­der­hold­ning fra sce­nen på bryg­gen hele da­gen.

– Ar­ran­ge­men­tet vil bety mye for byen, bran­sjen og mat­kul­tu­ren, me­ner Johannesen.

Det er bud­sjet­tert med 500 be­sø­ken­de i lø­pet av lør­da­gen, men Jo­hann­es­sen hå­per mel­lom 1.000 og 2.000 men­nes­ker vil ta tu­ren inn­om. På dag­tid er ar­ran­ge­men­tet gra­tis, og på kvel­den er det kon­sert med ban­det Split­ter Pi­ne - en hyl­lest til norsk pop og rock.

– Både kok­ker og små­pro­du­sen­ter er i rute, og fre­dag skal tel­tet rig­ges, sier han og øns­ker å tak­ke res­tau­ran­ter og spon­so­rer som gjør ar­ran­ge­men­tet mu­lig.

Ar­ran­ge­men­tet vil bety mye for byen, bran­sjen og mat­kul­tu­ren FRODE JOHANNESEN, LE­DER I SMAABYEN FLEKKE­FJORD

FOTO: ÅSE ASTRI BAK­KA

Frode Jo­hann­es­sen gle­der seg til den førs­te Smaa­by­s­mag i Flekke­fjord.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.