For 50 år si­den

Lister - - GOD HELG -

DET NYE

Tele­byg­get i Lyng­dal på 300 kvad­rat­me­ter vil­le kos­te 780.000 kro­ner å byg­ge. For­ska­ling og fun­da­men­te­ring var kom­met i gang, og rå­byg­get skul­le etter pla­nen stå klart høs­ten 1968. Byg­get skul­le set­tes opp i en eta­sje, som vil­le bli høy på grunn av mye tek­nisk ut­styr.

AR­NE ANDERSEN had­de pla­ner om å byg­ge mo­tell på sin eien­dom på Lun­de. Det skul­le også byg­ges ka­fe­te­ria, og sam­let are­al vil­le bli 610 kvad­rat­me­ter. Mo­tel­let skul­le byg­ges i en full­sten­dig sir­kel, og det vil­le bli plass til 22 rom. Bygge­kost­na­de­ne var an­slått til 650,000 kro­ner.

TOR TORGERSEN sco­ret to mål da FIL vant 5-1 over Lyng­dal i lo­kal­opp­gjø­ret på Lyng­dal sta­dion. Etter 1-1 og en jevn 1. om­gang, ble Lyng­dal over­kjørt av dyk­ti­ge Far­sund-gut­ter etter hvi­len. Ove Kjell Slet­ta, Richard Ivar Buch og Andreas Bjørns­gaard-andersen sco­ret også for FIL, mens Ot­to Hov­den dund­ret inn Lyng­dals trøste­mål. TO­RE LARSEN kas­tet spy­det 60,60 me­ter på Van­se sta­dion og sat­te ny klubb­re­kord i Lis­ta IL. Han av­li­vet Ari­an Vest­gårds gam­le klubb­re­kord på 60,48 satt i Aren­dal i 1953. Sam­ti­dig kas­tet FILS Ja­kob Øy­vind Rei­nert­sen 49,88 og slo Ot­to Ma­bergs gam­le klubb­re­kord fra 1959 på 48,52.

FOR AL­LER SIS­TE gang an­løp 13. au­gust 1968 rute­bå­ten «Alf» hav­na i Si­gers­vold i or­di­na­er fart. Tra­fikk­grunn­la­get var for dår­lig, og sel­ska­pet øns­ket å gå kor­tes­te vei på grunn av skole­barn-trans­por­ten fra Hid­ra til Flekke­fjord. Tra­fik­ken via Si­gers­vold var stor rett etter kri­gen, men had­de grad­vis gått ned­over.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.