New York

Lister - - GOD HELG -

– ”Der hei­ma” var den opp­rin­ne­li­ge ga­ren på Røy­dan, fo­tel­ler Sa­mu­el.

Prest Jør­gen Tho­mas­sen som man­ge av oss stam­mer fra, kjøp­te gar­den ut fra kir­ken. Han had­de fire søn­ner, en fikk Røy­dan, en an­nen fikk Øv­re Ege­land (der Gu­dan kom­mer fra).

Røy­dans­gar­den ble se­ne­re delt i fire. I dag er ga­ran for det mes­te av­fol­ka.

– Jeg og Andreas Huse­fjeld var beste­ka­me­ra­ter. Vi var også mye sam­men med Ei­nar So­lås. Ei­nar had­de en gam­mel bil og kun­ne spil­le trekk­spill. Du vet, kom­bi­na­sjo­nen av bil og trekk­spill var gans­ke kraft­full i den tida. Martin i Sto­ra­lia (Rød­land) var også inn­om den­ne venne­gjen­gen, sier Sa­mu­el.

– Den førs­te som had­de bil i ga­ran var Bern­hard So­lås, søs­ken­bar­net til Ei­nar. Fa­ren Ola solg­te se­ne­re gar­den til Jen­ny og Gus­tav Hauan og flyt­tet til Sør-aud­ne­dal. Bern­hard var en tu­sen­kunst­ner. Han job­bet hos Klos­ter, og var god med det me­ka­nis­ke, fort­set­ter han.

Han fikk seg en bil med 3 heste­kref­ter.

SOM UN­GER kun­ne de se når han kom fra Klos­ter med bi­len sin. Det var hull i gol­vet, og han måt­te løpe den i gang. Bror til Ei­nar, Jo­han So­lås, had­de en gam­mel trø­ford som Ei­nar kjør­te. Ei­nar fikk se­ne­re sin egen bil, en gam­mel Dod­ge som vi kjør­te rundt i rett etter kri­gen. Vi var faele til å spil­le brid­ge.

– Vi var også mye rundt på fes­ter i byg­de­ne. Mest po­pu­la­ert var det å rei­se til Sjø­ling­stad ved Man­dal, for der var det en ull­vare­fab­rikk med man­ge jen­ter.

Når jen­te­ne hør­te vi kom med bil og trekk­spill fra Kvinesdal, or­ga­ni­ser­te

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.